ลบ แก้ไข

ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาให้ทุนต่อยอด

 


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขยายเวลาการให้ทุนการศึกษาประเภทบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่าในต่างประเทศ (ทุนต่อยอด) ระดับปริญญาเอก ประจำปี2559 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพร้อมกำหนดคุณสมบัติหลักสูตร และวิธีการสอบเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้

1. ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 4 ทุน (รวมการสรรหาภายนอกโดยตรง)
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Economics /Econometrics /Finance /Financial Economics / Economics and Finance / International Law /Business Administration (การเงินการธนาคาร) ณ ต่างประเทศ ในสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด (รายชื่อสถานศึกษาของทุนแข่งขัน)

2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
2.1 บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม ของปีที่รับสมัคร
2.3 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.4 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา และสถานศึกษาที่ ธปท.กำหนด และมีหัวข้อวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2.5 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิด อันได้กระทำโดยประมาท
2.7 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
2.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

3. การสมัครสอบ
3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบ
หลักฐานประกอบการสมัคร โดยขยายเวลาสมัคร จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครทุน /สมัครออนไลน์”

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Scholarship_Detail.aspx?PeriodID=IPRD2016062940570010&MenuType=2
 

Mickey Eduzones ชม 354 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment