ลบ แก้ไข

90 ทุนเรียนปริญญาโทวิศวะ โครงการ TAIST-Tokyo Tech

 
90 ทุนเรียนปริญญาโทวิศวะ

เปิดรับสมัครกันแล้วครับกับทุนการศึกษาดี ๆ ของ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์โครงการ TAIST – Tokyo Tech 


สำหรับโครงการนี้ สำนักงานพัฒฯาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภายใต้โครงการ TAIST Tokyo Tech ขึ้นมาครับ...

โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนการศึกษาทั้งค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด 2 ปี ตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด 

มาดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัครกัน...
1.วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
2.เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
3.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้น สูงและยั่งยืน (Advanced and Sustainable Environmental Engineering : EnvE.)

แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศ ญี่ปุ่น (โดยการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช.) และนักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนใน อนาคต
ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด 2 ปี  ตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด

การเปิดรับใบสมัครแต่ละหลักสูตร ตามข้อมูลด้านล่างเลยครับ
90 ทุนเรียนปริญญาโทวิศวะ

ถ้าสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่  02-564 8016 ถึง 18  หรือเมล์ไปที่  taist@nstda.or.th และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์   http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/

 ...........................

ภาพจาก www.thinglink.com/
 

Mickey Eduzones ชม 400 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES