ลบ แก้ไข

โครงการWHSไทย – นิวซีแลนด์

 
โครงการWHSไทย – นิวซีแลน
รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้จัดทาข้อตกลงร่วมกันเมื่อปี พ.ศ.2548ในการจัดทาโครงการตรวจลงตราการทางานและท่องเที่ยวไทย – นิวซีแลนด์ ภายใต้ข้อตกลง Working Holiday Scheme เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 – 30ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวและ ทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์
          โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์ สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้ฝึกการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยกาหนดจำนวนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ ปีละ 100คน
          ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 18 – 30ปี (อายุยังไม่เกิน 31ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจาประเทศไทย)
3. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
4. สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
5. มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
6. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์
7. มีความประพฤติและสุขภาพดี
        เมื่อได้รับการตรวจลงตราแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนิวซีแลนด์สามารถทำงานที่ถูกกฎหมายได้ทุกประเภท ยกเว้นธุรกิจบริการทางเพศ โดยต้องเสียภาษีเงินได้และต้องไม่ทำงานกับนายจ้างคนหนึ่งคนใดเกินกว่า 3เดือน และเข้ารับการศึกษาอบรมได้ไม่เกิน 3เดือน เยาวชนไทยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย หรือ www.immigration.govt.nz
           หลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ
          ตามข้อตกลงของโครงการฯ ผู้สมัครที่จะยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย จะต้องแนบหลักฐาน หนังสือรับรองคุณสมบัติ ซึ่งออกให้โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ การสมัครขอรับหนังสือรับรองคุณสมบัติดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องยื่นแสดงเอกสารสาคัญ ดังนี้
1. ใบสมัคร (พิมพ์มาจากการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์)
2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1ชุด โดยเอกสารต้องออกก่อนวันที่เปิดรับสมัครออนไลน์
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1ชุด
4. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1ชุด
5. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1ชุด
6. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1ชุด
7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยต้องแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
8. หลักฐานทางการเงิน ซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการเงินของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
9. แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ (เขียนสรุปไม่เกิน 1หน้า เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ)
10. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก
เว็บไซต์ภายหลังจากการสมัครผ่านระบบออนไลน์)
11. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
          *ผลสอบทางภาษาต้องออกก่อนวันที่เปิดรับสมัคร 29พฤษภาคม 2560และต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร (10มิถุนายน 2560)
        ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.immigrtion.govt.nz
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/thailandwhs.htm
          การสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทางเว็บไซต์ของ ดย. http://dcy.go.th/webnew/main/ ในวันที่ 29พฤษภาคม 2560โดยจะเปิดระบบให้บริการในวันที่ 29พฤษภาคม 2560เวลา 09.00น. ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครครบเต็มจานวนที่กาหนด ระบบจะปิดทาการรับสมัครทันที
         สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดจากเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.)
http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=1716
 

somkiat tiantong ชม 2,271 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES