ลบ แก้ไข

เตรียมพร้อมขอทุน!จากรัฐบาลบรูไนไปเรียนป.ตรี-เอก

 
เตรียมพร้อมขอทุน!จากรัฐบ

ทุนการศึกษาอีกหนึ่งโครงการที่มีน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาติดตามและถามข่าวความคืบหน้ากันมาก็คือ ทุนจากรัฐบาลบรูไน ดารุสซาลาม ซึ่งมีการมอบให้นักศึกษาไทยไปเรียนต่อเป็นประจำทุกปี


ทุนของรัฐบาลบรูไน ดารุสซาลาม ในปีการศึกษา 2559 - 2560 (ปิดรับสมัครไปแล้ว) ก็คือทุนที่เปิดรับในปีที่ผ่านมา ได้มอบให้ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในบรูไน ดารุสซาลาม ได้แก่

1. University of Brunei Darussalam (UBD)
2. University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
3. Institute of Technology Brunei (ITB) หรือ
4. PoliteknikBrunei

โดยสถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดรับใบสมัครรับทุนการศึกษาในช่วงต้นเดือนมกราคม 

มาดูคุณสมบัติกันครับว่าเขากำหนดไว้อย่างไรบ้าง...
1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในบรูไนระหว่างสมัครรับทุน
2. มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี และไม่เกิน 35 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอก นับถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 

ส่วนหลักฐานการสมัคร ก็จะมีดังนี้
1. ใบสมัครขอรับทุน จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 3 ชุด
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 3 ชุด
4. Statement of Purpose (Item 6 ในใบสมัครขอรับทุน) จำนวน 3 ชุด
5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 3 ชุด
6. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวน 3 ชุด
7. หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 3 ชุด
8. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด จำนวน 3 ชุด
9. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 3 รูป

เอกสารค่อนข้างเยอะ ซึ่งน้อง ๆ ที่สนใจจะขอทุนนี้ก็ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมล่วงหน้าเลยครับ ทั้งนี้ หากเอกสารเป็นภาษาไทย ต้องแนบเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย

ส่วนสถานศึกษาที่ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าศึกษา มีดังนี้ครับ...
1. University of Brunei Darussalam (UBD)
2. University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
3. Institute of Technology Brunei (ITB)
4. Politeknik Brunei

สิทธิประโยชน์ที่เราจะได้จากโครงการนี้...
ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการศึกษาระหว่างที่ศึกษาในบรูไนและสถานศึกษาจะจัดหาที่พักของสถานศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษา บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับ เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 500 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 350 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าหนังสือปีละ600 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 420 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าอาหารเดือนละ 150 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐ) และค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ

น้อง ๆ ที่ท่านที่สนใจก็ติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้ที่นี่ ผมและทีมงานจะนำข้อมูลมานำเสนอเป็นระยะ ๆ และหากมีการประกาศรับสมัครจะรีบแจ้งทันทีนะครับ...แต่อย่าลืม เตรียมพร้อมไว้แต่เนิ่น ๆ เพื่อโอกาสดีๆในการไขว่คว้าหาทุนดี ๆ แบบนี้

.......................................

ภาพจาก-uAsean.com
 

Mickey Eduzones ชม 454 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES