ลบ แก้ไข

ทุนฮอต!เปิดรับวันนี้มีให้น้องม.ปลายไปเรียนต่อทั่วโลก

 
ทุนฮอต!เปิดรับวันนี้มีให

ความหนาวมาเยือนกันทั้งประเทศแล้ว แต่ทว่าสัปดาห์นี้วงการทุนการศึกษาก็ยังร้อนเช่นเดิม มีแจกกันเยอะครับสำหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน ต้องรีบด่วนกันเลย คุณสมบัติแต่ละทุนจะเป็นอย่างไร...ไปติดตามกันครับ...


ม.กรุงเทพเปิดรับ 9 โครงการกว่า 200 ทุน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบทุนครั้งใหญ่ใน 9 โครงการ ให้แก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา เพื่อเข้ารับทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกว่า 200 ทุน

โครงการทุนที่นักศึกษาใหม่สามารถขอสมัครรับทุนได้
ทุน Best Choice
สมัครวันนี้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
โดยให้ทุนการศึกษาทุกคณะและสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
ยกเว้น
- หลักสูตรสองภาษา
- หลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรภาคพิเศษ
- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ
- หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้จบ ปวส. เทียบโอนหน่วยกิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่ MBA

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ.
เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

ทุนเรียนดียอดเยี่ยม
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

ทุนประกายเพชร
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 10 ทุน

ทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น
เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลงานความสามารถพิเศษด้านผู้ประกอบการริเริ่มธุรกิจด้วยตนเอง และดำเนินการมาแล้ว 2 ปี มีแบรนด์ของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่น

ทุน BU CREATIVE
มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ทุนการศึกษานี้ เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลในความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จำนวน 50 ทุน

ทุน BUCA TALENT
มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีใจรักและมีทักษะที่โดดเด่นด้านด้านนิเทศศาสตร์

ทุนนักกีฬา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
http://www.bu.ac.th/bu-scholarships/

เรียนฟรี!ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรับสมัครโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข) ตามนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนทีมีความสามารถด้านการเรียน ได้มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านการศึกษา ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 หมายเหตุ : ผู้ผ่านโครงการนี้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขของโครงการ

ที่มา-http://entry.wu.ac.th/main.asp?mode=2&id=54

ม.พายัพ เปิดรับสมัคร10โครงการทุนเรียนต่อปริญญาตรี
ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยว่า นับเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เปี่ยมด้วย “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” และยังคงยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สามารถรองรับความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลาย ทั้งหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรภาคพิเศษ

"ในปีการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการขยายโอกาสการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ได้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 10 ประเภททุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสมอันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้" อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพกล่าว และว่า สำหรับทุนการศึกษาทั้ง 10 ประเภท ได้แก่ 1.ทุนการศึกษาผู้มีศักยภาพสูง 2.ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ 3.ทุนการศึกษานักศึกษาความสามารถพิเศษ 4.ทุนโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย 5.ทุนการศึกษาแก่เยาวชนคริสตจักรภาคที่ 1 -19 6.ทุนพี่น้องบุนนาค 7.ทุนนักกีฬา 8.ทุนบุตรสื่อมวลชน 9.ทุนบุตรบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย 10.ทุนส่งเสริมการศึกษา โดยผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 เท่านั้น

ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนสามารถทำได้ทุกคณะ/สาขาวิชา (ยกเว้น ทุกสาขาวิชาในคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วิทยาลัยนานาชาติ) ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241 สำหรับทุนประเภทบุตรสื่อมวลชน ติดต่อสอบถามหรือขอรับทุนการศึกษาได้ที่ นายสุกิตติ วีเปลี่ยน โทร. 053 851 478 ต่อ 2544 หรือ https://www.facebook.com/pyuofficial


80ทุนม.เทคโนโลยีมหานครสำหรับว่าที่วิศวกรรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร "MUT"หลักสูตรนานาชาติ  มอบทุนการศึกษากว่า 80 ทุน สำหรับว่าที่วิศวกรรุ่นใหม่ พร้อมโอกาสเรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษหรือประเทศเกาหลีใต้

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
-เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป
-ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (ผู้เข้าสัมภาษณ์ควรมีความสามารถในการพูดและฟังภาษาอังกฤษในระดับสูงกว่า 4.5 ตามมาตรฐานของIELTS หรือเทียบเท่า)

แนวทางการให้ทุน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิตในชั้นปีที่ 1 ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

-เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป    ทุนเรียนฟรี
-เกรดเฉลี่ย 2.75-2.99     ส่วนลด 75%
-เกรดเฉลี่ย 2.50-2.74     ส่วนลด 50%
-เกรดเฉลี่ย 2.25-2.49     ส่วนลด 25%
เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นปีที่ 4  นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาต่อเนื่องตามเงื่อนไขต่อไปนี้
-เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุนเรียนฟรี
-เกรดเฉลี่ย 3.50-3.99 ส่วนลด 75%
-เกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 ส่วนลด 50%
-เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 ส่วนลด 25%

ข้อปฏิบัติต่อหลักสูตรสองภาษา
นักศึกษาผู้รับทุนต้องยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม
    
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุน
-ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50
-ไม่ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางหลักสูตรฯจัดขึ้น
-ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรเกิน 2 คาบเรียน
-มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้านคุณธรรมจริยธรรม ในระดับที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นสมควรให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุน ทั้งนี้จะได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

เปิดรับวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2559

>> ใบสมัคร MUT – BLP Engineering Scholarship 2017
>> กำหนดการรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
...................................................
ที่มา 
http://www.inter.mut.ac.th

ปิดให้ทุนครู-นักเรียนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนสพฐ.-รัฐวิสคอนซิน สหรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดสรรครู จำนวน 6-7 คนและนักเรียน จำนวน 30 -35 คน เข้ารับทุนเพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2559

เกณฑ์และคุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเสนอชื่อนักเรียน/ครูเข้าร่วมโครงการ
1.  เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนของรัฐวิสคอนซิน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
3.  มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น  การจัดรายการดูงาน  ประสานงานต่าง ๆการจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย  สนับสนุนบุคลากรช่วยงานโครงการ  และอื่น ๆ

คุณสมบัตินักเรียน
1.  กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  5  ในปีการศึกษา 2559
2.  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี  (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
3.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้  และมีสุขภาพแข็งแรง
4.  มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฏศิลป์ไทย
5.  สามารถร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอมริกา  ระยะเวลา  3  สัปดาห์  ระหว่าง 22 เมษายน- 12 พฤษภาคม  2560
6.  หากได้รับการคัดเลือก  ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้ปกครองให้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ทั้งนี้ สพฐ. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองติดตามไปด้วย
7.  บิดา/มารดา/ผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายสมทบต่าง ๆ ประมาณ 20,000 บาท
8.นักเรียนจะต้องได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากโรงเรียน(มีหนังสือนำส่งจากโรงเรียน)
 
คุณสมบัติครู
1.  เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์  และรับราชการมาแล้วอย่างน้อย  5  ปี อายุไม่เกิน 55 ปี
2.  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี  (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
3.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ 
4.  มีสุขภาพแข็งแรง หากเป็นสตรีจะต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
5.  มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
6.  มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฎศิลป์ไทย
7.  สามารถร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอมริกา ระยะเวลา  3  สัปดาห์  ระหว่าง 22 เมษายน- 12 พฤษภาคม  2560
8.  เป็นครูแกนนำและดำเนินกิจกรรมของโครงการในรุ่นต่อไป
9.  สามารถดูแลนักเรียนในโครงการตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
10. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบต่าง ๆ ประมาณ  20,000 บาท  
11.ข้าราชการครูจะต้องได้รับการเสนอชื่อเป็นทางการจากโรงเรียน พร้อมการเสนอชื่อนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/76083/916332.pdf


กว่า500ทุน!บริติช เคานซิลจัดนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร2017
มีงานใหญ่มาให้เด็กไทยอีกแล้ว บริติช เคานซิล จัดนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 2560 นำสถาบันการศึกษาชั้นนำ พร้อมทุนการศึกษาอีกกว่า 500 ทุนมาให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจได้ซักถาม ขอคำแนะนำเพื่อรับทุนการศึกษากัน
งานนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ 14 มกราคม 2017 - อาทิตย์ 15 มกราคม 2017 ณ ROYAL PARAGON HALL, SIAM PARAGON
เวลา12.00 - 18.00 น.
สถานที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์, ชั้น 5, สยามพารากอน (BTS สยาม)
สิ่งที่น่าสนใจในงานนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรครั้งยิ่งใหญ่
-พบสถาบันการศึกษาชั้นนำจากสหราชอาณาจักรกว่า 120 สถาบัน
-ฟังสัมมนาในหลากหลายหัวข้อ เช่น การเขียน Statement of Purpose, การขอวีซ่าสหราชอาณาจักร
-เวิร์คช็อปพิเศษเคล็ดลับพิชิต IELTS ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
-พบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร รับฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ตรง ที่ Alumni Corner
-เปิดตัวทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรกว่า 500 ทุน
-ลุ้นรับรางวัลมากมายทุกๆ ชั่วโมงตลอดงาน!
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 657 5678 หรือ educationuk@britishcouncil.or.th 
ที่มา https://www.britishcouncil.or.th/about/contact

ทุนลดค่าเรียนมหาวิทยาลัย East Asiaประเทศญี่ปุ่น
ประกาศมอบทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย East Asia โดยมีเงื่อนไขการสมัคร เพียงมีผลการสอบ JLPT ระดับ N4 ขึ้นไปก็สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนชาวไทยสมัครด่วน เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% !!! (ระดับปริญญาตรี)
พร้อมยกเว้นค่าสมัครฟรี 20,000 เยน 
สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารสมัครเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัย East Asia จังหวัด Yamaguchi ในภาคเรียน เมษายน 2560
จุดเด่น
- มีทุนสนับสนุนนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก
- จังหวัด Yamaguchi เดินทางจากจังหวัด Fukuoka เพียง 30 นาที 
- มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี
สมัครภายในวันที่ 30 พ.ย. 59 นี้เท่านั้น 
ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ :ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
Japan-One-Stop-Service-Center
02-658-0555 ต่อ 109,110
ที่มา
Japan Student Services Organization - JASSO, Thailand Office
 
90ทุนมรภ.วไลยอลงกรณ์ เรียนป.ตรีวิทย์-เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดสรรทุนการศึกษาส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 90 ทุน
ทุนนี้มอบสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2560
ข้อกำหนด
-ต้องเป็นนักเรียนชั้นม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม5ภาคไม่น้อยกว่า 2.50 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือสาบการเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้นๆ
- นักเรียนสามาารถเลือกรับทุนและเลือกเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และสาธารณวุขศาสตรบัณฑิต
-ทุนการศึกษาจะเป็นทุนเต็มจำนวนในปีแรก และปีต่อไปผู้รับทุนในหลักสูตรปกติ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกปีการศึกษาไม่น้อยกว่า3.0 สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมทุกปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75จึงจะมีสิทธิได้รับทุน
กำหนดการสมัคร
เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.2559 - 12 ม.ค.2560 หรือสมัครที่มหาวิทยาลัยฯทุกวันยกเส้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.vru.ac.th/
 
30ทุนเรียนกฎหมาย King’s College London 2560
น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศด้านกฏหมาย โอกาสดีมีมามอบให้อีกแล้วครับกับ King’s College London ที่กำลังเปิดมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน “กฎหมาย” ในปีการศึกษา 2560 นี้
ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้  King’s College London จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ 5,000 ปอนด์ ซึ่งถือได้ว่าสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มาก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – เป็นนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาชาวไทย และผ่านขั้นตอนการสมัคร สามารถเข้าเรียนได้แล้ว
 – จำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น
 –  King’s College London มีทุนการศึกษาให้หลายประเภท นักศึกษาไม่จำเป็นต้องรับทุนนี้ทุนเดียว
น้อง ๆ ที่วางอนาคตว่าจะก้าวเดินไปในทิศทางนี้ สามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้แบบออนไลน์เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 นี้เท่านั้น 
อย่างที่แจ้งไว้ครับว่า สถาบันนี้ไม่ได้มีทุนนี้แค่ทุนเดียว น้อง ๆ สามารถขอทุนอื่น ๆ ได้อีก หากใครสนใจ ก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ http://www.kcl.ac.uk/law/Dickson-Poons-Gift/ug-scholarships/apply.aspx
เตือนว่าควรจะรีบสมัครหรือศึกษาข้อมูลไว้แต่เนิ่น ๆ เผื่อมีปัญหาติดขัดจะได้แก้ไขทันการณ์นะครับ
.....................................
ที่มา http://www.kcl.ac.uk/law/Dickson-Poons-Gift/ug-scholarships/apply.aspx

ทุนมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนาหนุนเยาวชนประกอบอาชีพ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา เปิดการรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560
โดยรับสมัครผู้ขอรับทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นเยาวชน อายุ 15-25 ปี ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ยากจนและขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
การให้ทุนแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1. ประเภทบุคคล  
2. ประเภทกลุ่ม  
3. ประเภทขยายกิจการ
การเปิดรับสมัคร
เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
ที่มาและสอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
ที่อยู่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483 
E-mail : admin@dcy.go.th
http://dcy.go.th/
เอกสารดาวน์โหลด
 news_th_20161411212933_1.pdf: ขนาด 2.23 MB
 news_th_20161411212933_2.pdf: ขนาด 155.97 KB
 
ทุนเรียนฟรีปริญญาตรีที่ University of East Anglia ประเทศอังกฤษ
เรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษกับ University of East Anglia, Top 14th UK University และรับทุนการศึกษาค่าเรียนสูงสุดถึง 100%!!
ข่าวดี!! สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ University of East Anglia ใจดีมอบทุนการศึกษาค่าเรียน 100% ให้สำหรับน้องๆ ที่มีผลการเรียนและภาษาอังกฤษดี และเริ่มเรียนเดือนมกราคม หรือ กันยายน 2560 นี้
คอร์สเรียนที่ให้ทุนการศึกษา
International Foundation in Business, Economics, Society and Culture
International Foundation in Humanities and Law
International Foundation in Mathematics and Actuarial Sciences
International Foundation in General Science
International Foundation in Pharmacy, Biomedicine and Health
International Foundation in Engineering, Physical Sciences and Mathematics
ข้อมูลเพิ่มเติมภาษาไทย http://www.efluk.net/university-of-east-anglia-foundation/
โดยนักเรียนต้องมีผลการเรียนดี และได้คะแนน IELTS ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงการเขียนเรียงความ 200 คำ
สมัครเรียนวันนี้ ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัดแค่ 10 ทุนเท่านั้น!!
สมัครเรียนภายใน 28 พฤศจิกายน 2559 (รู้ผลภายใน 2 ธันวาคม 2559)
ไม่ต้องกังวลสำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้รับทุนเต็ม มหาวิทยาลัยยังมอบทุน 10%-30% (สูงสุด £4000) ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี พร้อมเขียนเรียงความ 150 คำและผ่านสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ EFL UK 097-1400-527, 02-1293134-5 หรือแอดไลน์ ID: EFLUK2014 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
...............................................
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.efluk.net/university-of-east-anglia-foundation/

ทุนใหม่! Holland Scholarship เรียนปริญญาตรี-โท
ช่วงตั้งแต่กลาง ๆ ปีเป็นต้นมา ผมนำเสนอข้อมูลทุนการศึกษาของประเทศฮอลแลนด์หลายครั้ง ไม่ใช่เพราะสนิทสนมอะไรเป็นพิเศษกับคนจากประเทศนี้ แต่ว่าฮอลแลนด์มีการเปิดให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากทั่วโลก รวมทั้งให้กับนักศึกษาไทยโดยเฉพาะมากขึ้น

ล่าสุดมีทุนใหม่ได้เปิดรับสมัครกันอีกแล้วเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย...

ทีนี้มาดูเหตุผลกันว่าทำไมต้องเลือกไปเรียนที่ประเทศฮอลแลนด์ ซึ่งข้อมูลจากนัฟฟิค เนโซ ประเทศไทย (Nuffic Neso Netherlands Education Support Office) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ให้กับนักเรียนไทย ได้สรุปไว้ก็คือ
-ระบบการศึกษายอดเยี่ยมอันดับโลก
-จะได้มีส่วนร่วมในจิตวิญญาณผู้ประกอบที่มีชื่อเสียงชาวดัตช์
-จะได้มีส่วนร่วมในการศึกษาการโต้ตอบที่เรื่องการสนับสนุนของคุณ
-สามารถเป็นนักคิดสร้างนวัตกรรมใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์
-จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกว่า 200 สัญชาติ 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  ทุนการศึกษามีจำนวนถึง €5,000  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับเงินดังกล่าวในปีแรกของการศึกษากันเลย

วิธีการสมัครเข้า studyfinder เพือเลือกโปรแกรม ป.ตรี หรือ ป.โท

นักเรียน นักศึกษาสามารถสมัครทุนการศึกษาฮอลแลนด์ที่มหาวิทยาลัยดัตช์ที่คุณเลือก และ ค้นหาโปรแกรมที particpating institutions and study programmes

a. Participating research universities  มหาวิทยาลัยวิจัยเน้นวิชาการ ( เหมาะสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ปริญญาเอก )
b. Participating universities of applies sciences ( เหมาะสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท)

ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและสมัครผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของทุนการศึกษาที่เว็บไชต์  Holland Scholarship ซึ่งสามารถที่จะค้นหาภาพรวมของการการศึกษาในมหาวิทยาลัยวิจัยดัตช์และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกที่จะศึกษาต่อ 

Deadline:  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 1 กุมภาพันธ์ 2017

For English language please visit:   Holland Scholarship or  http://www.studyinholland.nl/documentation/holland-scholarship.pdf

........................................
เรียบเรียงจาก https://www.nesothailand.org

เตรียมพร้อมซ้อมชิงทุน 7 โครงการที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้คนไทย
"ทุนการศึกษา" ที่ผมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาให้ติดตามกันเป็นประจำในปี 2559 นี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดวงรอบของปีกันแล้ว และกำลังจะก้าวเข้าสู่วงรอบทุนใหม่ในปี 2560 กันต่อไป

เพราะฉะนั้นทุนต่าง ๆ ที่เคยเปิดรับสมัครในปีที่ผ่าน ๆ มาก็เตรียมจะกลับมารับคน "รุ่นใหม่" รอบใหม่กันอีกครั้ง ซึ่งทุนบางโครงการกติกาการรับสมัครก็จะคล้าย ๆ ของเดิมเป็นส่วนใหญ่ 

สำหรับทุนเรียนต่อต่างประเทศที่นักศึกษาไทยเรา หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานแล้วให้ความนิยมเสมอมาทุก ๆ ปี คงจะเป็นทุนของ "รัฐบาลญี่ปุ่น" ติดอยู่ในอันดับต้น ๆ อย่างแน่นอน โดยดูได้จากสถิติในแต่ละปีที่ผ่านมา มีนักเรียน นักศึกษาไทยแห่สมัครสอบชิงทุนเป็นจำนวนมาก
โดยทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มอบให้กับคนไทยโดยเฉพาะนั้น ในแต่ละปีจะมีให้หลายประเภท
มาดูกันนะครับว่า แต่ละประเภท เขาต้องการคุณสมบัติอย่างไร
ที่สำคัญเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร หากต้องการได้ทุนในแต่ละประเภท...

สำหรับข้อมูลต่าง ๆ ขอขอบคุณเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย หากท่านใดสนใจข้อมูลอื่น ๆ ก็เข้าไปดูได้ครับที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/

มาดูรายละเอียดโดยย่อของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทต่างๆ กันได้เลยครับ...
1.ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป
 
2. ทุนระดับนักศึกษาวิจัย
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาในญี่ปุ่นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้รับทุนเฉพาะช่วงที่ศึกษาตามหลักสูตรปกติจนจบเท่านั้น (ตามหลักสูตรมาตฐานกำหนดไว้ และรวมทั้งเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนซึ่งแล้วแต่กรณี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา รับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

4.ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน
 
5.ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 3 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

6.ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 1-2 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

7.ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่สถาบันและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ 5. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่เกิน 35 ปีสำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น ทุนเริ่มรับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ตัวอย่างข้อสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
สำหรับทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี ทุนระดับนักศึกษาวิจัย(ดูจากข้อสอบของทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี) 
ทุนญี่ปุ่นศึกษา ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ดูได้ที่เว็บ http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการหางานในบริษัทญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 
Study in Japan
http://www.studyjapan.go.jp/th/index.html
 
Gateway to study in Japan
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ja/
 
ทุนที่กำลังเปิดรับสมัคร ในประเทศไทย
 
http://www.jeic-bangkok.org/?ทุนการศึกษาที่ขอรับได้ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น,25
 
ทุนการศึกษาที่ขอได้หลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว
http://www.jeic-bangkok.org/?ทุนการศึกษาที่ขอรับได้หลังเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว,26
 
ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij_e.html


ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยให้เรียนป.ตรี-เอก
สถิติจำนวนคนที่สนใจข้อมูลทุนในรอบปีที่ผ่านมานั้น ทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า "แบงค์ชาติ" ติดอันดับต้น ๆ ที่มีคนค้นหาและติดตาม รวมทั้งมีการสอบถามข้อมูลมาที่ผมเป็นจำนวนมาก
คำถามยอดฮิตก็คือ ปีหน้าจะมีเปิดรับมั้ย รับเมื่อไหร่ รับสาขาอะไรบ้าง ขอยากมั้ย เรียนไม่เก่งจะมีโอกาสหรือไม่.....
คำตอบผมส่วนใหญ่ก็คือ ไม่รู้ครับ แต่ขอให้น้อง ๆ ที่ถามมากลับไปดูข้อมูลการรับสมัครที่ผ่าน ๆ มาว่าเขารับใคร ยังไง และเมื่อไหร่ 
ซึ่งส่วนใหญ่การเปิดรับเขาก็จะรับช่วงเดียวกันในทุก ๆ ปีคือเริ่มมีนาคมเป็นต้นไป ส่วนสาขาวิชาที่รับก็จะคล้าย ๆ ที่เคยรับรวมทั้งประเทศต่าง ๆ ที่จะให้ไปเรียนต่อด้วย
ปีนี้ก็รับในช่วงเดียวกัน ส่วนปีหน้าก็คาดว่าน่าจะเริ่มมีนาคมอีกนั่นแหละ...
วันนี้ผมเลยขอนำข้อมูลทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย มาฝากเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม เพราะหากนับเวลาแล้วจากนี้ไป 3-4 เดือนก็ถือว่าไม่มากเลยสำหรับการขอทุนในโครงการใหญ่ ๆ แบบนี้ ไปติดตามข้อมูลกันเลยครับ...
ธปท. ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ Economics, Finance, Financial Engineering, MBA in Finance, Statistics เป็นต้น 

สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ธปท.กำหนด เช่น สหรัฐเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เป็นต้น

ทุนสำหรับพนักงาน : เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ธปท. ได้แก่

- ทุนการศึกษาตามแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

- ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศตามสาขาวิชาและประเทศที่กำหนด หรือ     

- ทุนการศึกษาที่ให้แก่พนักงานที่ได้รับทุนสถาบันภายนอก เช่น World Bank, British Chevening, Japan-IMF, Lee Kuan Yew, Temasek, AIT เป็นต้น

ทุนสำหรับบุคคลภายนอก : เพื่อการสรรหาบุคลากร และเพื่อบริการทางสังคม ได้แก่ 

- ทุนที่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

- ทุนแข่งขัน สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป

- ทุนม.ปลาย

- ทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

- ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

- ทุนดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

- ทุนนักศึกษา กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2-ปี 4 ในประเทศ

คุณสมบัติพื้นฐาน : สำหรับบุคคลภายนอก

 - สัญชาติไทย

 - คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น อายุ สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการเรียน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
ขั้นตอนดำเนินการคัดเลือก : สำหรับบุคคลภายนอก

- คัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุนแต่ละประเภท

- สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 

เปิดรับสมัคร

ประมาณ มีนาคม-เมษายน ของทุกปี  

ยกเว้นทุน ม.ปลาย ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ และทุน ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้สมัครผ่าน สำนักงาน ก.พ.
ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครได้ที่นี่ครับ https://www.bot.or.th/

เปิดแล้ว!ทุนปี 60 มูลนิธิทิสโก้ให้ทุนนักเรียน-นักศึกษา
ความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี ยากจน
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปิดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในปีการศึกษา 2560 กันแล้วนะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงหลังปีใหม่
ทุนดังกล่าวนี้จะมอบให้ทั้งทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นน้อง ๆ ที่ได้รับทุนอยู่แล้ว ก็ต้องติดตามเรื่องเพื่อขอรับทุนกันต่อไปจนเรียนจบ
หากน้อง ๆ ต้องการขอรับสมัครทุนดังกล่าวก็ดำเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้ครับ...
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาทุกระดับ  จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ดังนี้
    1  สามารถยื่นเรื่องขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  6  จนถึงระดับปริญญาตรี
    2  ฐานะยากจน
    3  ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป
    4  มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
    5  ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
    6  ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2. การยื่นใบสมัคร
นักเรียน/นักศึกษา จะต้องยื่นเรื่องผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและหลักฐานต่าง ๆ ไปที่ :    
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  เลขที่ 48/11 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5
ถนนสาทรเหนือ   แขวงสีลม   เขตบางรัก   กรุงเทพฯ  10500  โทรศัพท์ 0-2633-7501-7

3. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร
3.1 นักเรียน / นักศึกษา ยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคม ของทุกปี
3.2  นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาที่จะย้ายสถานที่เรียนแห่งใหม่ จะต้องแจ้งสถานที่เรียนใหม่ให้มูลนิธิทราบ ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี    
3.3  นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อสถานที่เรียนแห่งใหม่ จะต้องแจ้งสถานที่เรียนแห่งใหม่ให้มูลนิธิทราบ ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

4. การพิจารณาอนุมัติทุน
คณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุนเพื่อการศึกษา และจะแจ้งผลการพิจารณาสำหรับนักเรียน / นักศึกษาที่อยู่สถานศึกษาเดิม ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
กรณีนักเรียน / นักศึกษาทุกระดับต้องย้ายสถานที่เรียน มูลนิธิจะแจ้งผลการพิจารณาเพื่อรับทุนภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี

5. หลักฐานสำหรับมูลนิธิเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุน
การยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีหนังสือนำจากสถานศึกษา  โดยขอให้แจ้งจำนวน และระบุรายชื่อ ?ผู้ขอรับทุนการศึกษา และชั้นเรียนด้วย
5.1  ทุนใหม่ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นเรื่องขอ หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิมาก่อน แต่ได้ถูกยกเว้นการให้ทุนในปีการศึกษาปัจจุบัน) ต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารดังนี้
-    กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของมูลนิธิให้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า
-    นักเรียนเป็นผู้เขียนประวัติและสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบัน จำนวน 1 หน้ากระดาษ
-    สำเนาทะเบียนบ้าน
-    สำเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาปัจจุบัน (เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.50 )
-    รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป
-    สำเนาบัตรนักศึกษา (สำหรับระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)
5.2   ทุนต่อเนื่อง    
สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิทิสโก้ฯ  ในปีปัจจุบันและประสงค์จะขอรับทุนต่อเนื่องในปีต่อไปต้องยื่นแบบฟอร์มการขอรับทุนไปยังมูลนิธิทิสโก้ฯ ทุกปี  โดยใช้แบบฟอร์มประเภทขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง    และต้องปฏิบัติดังนี้
1. กรอกใบคำขอรับทุนต่อเนื่องอย่างครบถ้วน ( 2 หน้า )
2. ต้องแนบหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของปีที่ได้รับทุนในปัจจุบัน ได้แก่ 
-  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าที่แสดงชื่อเจ้าของบัญชีและหน้าที่แสดงจำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่ -...เริ่มนำเงินทุนเข้าบัญชีจนถึงปัจจุบัน 
-  บัญชีแสดงการใช้จ่ายเงิน  โดยใช้แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ
-  ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน และใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3. สำเนาผลการเรียนของปีการศึกษาปัจจุบัน

6. มูลนิธิจะไม่พิจารณาทุนการศึกษาในกรณีที่
6.1  ยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาส่งไปมูลนิธิหลังจากระยะเวลาที่มูลนิธิกำหนด
6.2  ส่งเอกสารและหลักฐานของผู้ขอรับทุนไม่ครบถ้วน
6.3  ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง 6.4  ไม่ใช้แบบฟอร์มของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม -http://tiscofoundation.org/
 
สวนสุนันทาวางทายาทผลิตอาจารย์ลูกหม้อ
ทุนเพชรสุนันทา...ส่งเรียนถึงปริญญาเอก

“สวนสุนันทา” เตรียมการวางทายาท โดยการผลิตอาจารย์คุณภาพชั้นนำที่เป็นผลผลิตจากเลือดเนื้อเชื้อไขอย่างแท้จริง ยกระดับ “ทุนเพชรสุนันทา” คัดเลือกคนเก่งเพื่อปั้นสู่ดวงดาวส่งเรียนถึงปริญญาเอก เป้าหมายสุดท้ายกลับมาเป็นอาจารย์เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ประเดิมนำร่อง 21 สาขาวิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดเผยว่า ในขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการสร้างอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพระดับชั้นนำ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีมติที่จะยกระดับทุนเพชรสุนันทาที่เคยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้ามาศึกษาต่อให้มีประสิทธิภาพและมีพลังในการดึงดูดคนเก่งเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายที่จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเด่น มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน 21 สาขาวิชา และจะส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยเป้าหมายสุดท้ายจะกันอัตราไว้ให้คนเหล่านี้กลับคืนสู่มหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่อาจารย์ต่อไป
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่า นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนเพชรสุนันทาในระดับปริญญาตรี จะได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัยอย่างดีเพื่อเสริมสร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยจะมีโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการและภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกในต่างประเทศ เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนเพชรสุนันทาในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามสาขาวิชาและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร 02-160-1380 และที่เว็บไซต์ www.ssru.ac.thหรือ www.reg.ssru.ac.th นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้นักเรียนทั่วประเทศ
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครบรอบ 48 ปี ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ใช้ชื่อว่า "ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
3. มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้แก่โรงเรียนดังกล่าว
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา
1. นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ณ ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
2. นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาจะต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3. นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มกราคม 2560
4. นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาจะต้องส่งไฟล์ประวัติและผลงานของตน ในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB ทาง E-mail: dechavrp@au.edu
5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้สิทธิแก่โรงเรียนที่จะกำหนดขั้นตอนอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาคัดเลือกส่งชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาตามจำนวนทุนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน
6. โรงเรียนส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา ดังนี้
    6.1 จดหมายแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ โดยผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม  พร้อมตราประทับของโรงเรียน
    6.2 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับทุน
    6.3 แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา (พิมพ์จากเว็บไซต์ www.scholarship.au.edu จากข้อ 3.)
7. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu
ถ้าผู้สมัครขอรับทุนฯ ไม่ได้กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา ในข้อ 3 ถึงแม้นว่าจะผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาก็จะไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
8. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมประชุม "ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิโดยจะแจ้งเวลาการประชุมในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu และจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง (บิดา หรือ มารดา เท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับมายื่นที่ห้องประชุมด้วย

ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ตามที่อยู่ ดังนี้
"ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24
แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
1. ชำระค่าสมัครฯ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หรือ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือที่ศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
2. กรอกข้อความในใบสมัครฯ ให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ / สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และลงวันที่สมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
    2.1 หลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สำเนาใบ ปพ. 1-4 (5 ภาคการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ
    2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
    2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครอาศัยอยู่ จำนวน 1 ฉบับ 
    2.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
    2.5 หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ หรือ หลักฐานการเรียนวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ
3. ยื่นใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร ณ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด (สำหรับวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจะแจ้งทาง www.admissions.au.edu)
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24
แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2719-1500
โทรสาร 0-2719-1509
E-mail : dechavrp@au.edu Line ID : @abac

ที่มา http://www.scholarship.au.edu/

100ทุนส่งน้องเรียนจบให้ระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 11 ประจำปี 2559 

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) จำนวน 50 ทุน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2559
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 50 ทุน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2560
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
เบอร์ตรง 0-2247-9547
อีเมล์ ajtfoundation@gmail.com

 ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน

คลิก>>>ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2559
คลิก>>>ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2559
คลิก>>>ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559

มีทุน!Hokkaido Universityเปิดรับนศ.ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
 Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่นกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้
โครงการที่เปิดรับ

1. โครงการ MODERN JAPANESE STUDIES PROGRAM มหาวิทยาลัยฮอกไกโดเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีรอบแรก (เริ่มเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในปี 2018)
เป็นโครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ 4 ปีสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และมีคอสเรียนภาษาญี่ปุ่น "Intensive Japanese Course (IJC)" ระยะเวลา 6 เดือนก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี
 รายละเอียดโครงการ 
https://www.oia.hokudai.ac.jp/…/20…/09/09302016EnglishUS.pdf
การรับสมัครรอบแรกทางออนไลน์ 
31 ต.ค. - 28 พ.ย. 59
https://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/
- Application Guidelines (ทุนการศึกษา/การลดหย่อนค่าเล่าเรียน p.18)
https://www.oia.hokudai.ac.jp/…/MJSP-Application-Guidelines…
 
2. โครงการ INTEGRATED SCIENCE PROGRAM (ISP) มหาวิทยาลัยฮอกไกโดกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท (5 ปี) ในสาขาวิทยาศาสตร์
รายละเอียดโครงการ
https://www.oia.hokudai.ac.jp/…/up…/2016/08/isp_chirashi.pdf
- https://www.oia.hokudai.ac.jp/isp/

Application Guidelines (ทุนการศึกษา/การลดหย่อนค่าเล่าเรียน p.16)
https://www.oia.hokudai.ac.jp/…/guidelines2017_rev20161021.…

ที่มา - Japan Student Services Organization - JASSO, Thailand Office

สรุปข้อมูลทุนรัฐบาลไทยทุกโครงการ
ทุนรัฐบาลที่สำนักงานก.พ.เป็นผู้จัดสอบ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาไทยไปเรียนต่อในต่างประเทศ จะมีการประกาศคุณสมบัติ ช่วงเวลารับสมัคร และสถานที่ศึกษาต่อแตกต่างกัน
โดยในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 12-13 พ.ย. ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอนนั้น ข้อมูลทุนของรัฐบาลไทย รวมทั้งข้อมูลทุนการศึกษาจากประเทศอื่น ๆ กว่า 300 สถาบันก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สอบถามอย่างละเอียด 
ทั้งนี้ในส่วนของทุนรัฐบาลไทยนั้น มีการสรุปข้อมูลกำหนดการคร่าว ๆ รวมถึงประเภทของทุนต่าง ๆ เอาไว้ดังนี้
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
https://drive.google.com/file/d/0B28zoy26ZZTjVEtGS2pZZ1E0OTQ/view?usp=sharing
ขอบคุณที่มาและดูข้อมูลอื่น ๆ ต่อได้ที่
https://goo.gl/Q4GbgT

มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดให้ทุนเรียนปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้อีกถึง 7 ประเภท นอกจากนี้ยังมีทุนกรอ.และทุนกยศ.ให้กู้ยืมเรียนอีกด้วย
ทุน Best Choice
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า เท่านั้นหรือผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
-มีผลการเรียน 4-5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ทุนเรียนดียอดเยี่ยม
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-มีผลการเรียน 2 ภาคการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 โดยสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร
-มีผลการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในรุ่นของคณะ ภาควิชาและชั้นปี ทั้งนี้ต้องมีคะแนนฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.80 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา และสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร
ทุนประกายเพชร
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
-มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถโดดเด่นทาง ด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนประกายเพชร
ทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
-เป็นผู้ที่มีผลงานความสามารถพิเศษด้านผู้ประกอบการ ริเริ่มธุรกิจด้วยตนเอง และดำเนินการมาแล้ว 2 ปี มีแบรนด์ของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่น
ทุน BU CREATIVE
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
-คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์
-กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยต้องนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่
ทุน BUCA TALENT
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
-มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

ทุนนักกีฬา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-ระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลงานความสามาถพิเศษด้านกีฬา ในระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ฯลฯ
-เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย

ทุนกรอ.
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เท่านั้น
-เป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนตามที่ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องรายได้ครอบครัว
-ได้เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ สายอาชีพ และ อนุปริญญา (ปวส.) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
-สำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
-ให้กู้เฉพาะคณะ สาขาที่ขาดแคลนตามที่รัฐกำหนด
 
ทุนกยศ.
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (CUM.GPA.)
-มีสำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
-ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
-สามารถกู้ได้ทุกคณะ ทุกสาขา 

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.bu.ac.th/bu-scholarships/

ทุน100ล้าน!มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นให้เรียนต่อ-พัฒนาบุคลากรด้านสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร สาขาสัตวแพทยศาสตร์ มูลค่า 100 ล้านบาท
การให้ทุน
- รับเข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์
- ทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี โท เอก สาขาสัตวแพทยศาสตร์ / สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์
- มีความสนใจงานวิชาการและการสอน (หากมีประสบการณ์วิชาการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
ติดต่อสอบถาม
0 2563 5252 / 08 8585 2076 / 08 9486 8883
อีเมล hrwestern@western.ac.th
 
หาทุน-ข้อมูลเรียนต่อญี่ปุ่นรวมที่เดียวครบถ้วน
น้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษารวมทั้งผู้ที่สนใจจะไปเรียนต่อในระดับต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น สิ่งสำคัญประการแรกคงต้องเป็นเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลสถาบันต่าง ๆ ให้มากที่สุด ละเอียดที่สุด

ซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต้องศึกษานั้นนอกจากหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว ยังมีเรื่องของ "ทุนการศึกษา" ที่ประเทศญี่ปุ่นมีให้อย่างมากมาย เพียงแต่ว่าต้องรู้จักช่องทางและโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้นเอง

วันนี้ผมจึงอยากแนะนำเว็บไซต์ที่มีให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งข้อมูลทุนการศึกษาอย่างละเอียดและลึกที่สุด โดยคนที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่เราอยากรู้ เว็บไซต์จะทำการค้นหาได้ทันที
 
นอกจากข้อมูลเรียนต่อและการขอทุนแล้ว ยังมีเรื่องราวอื่น ๆ ที่คนที่สนใจค้นหาอีกมากมาย เข้าไปดูกันครับ...

JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation
เว็บไซต์จะให้ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาประมาณ 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ , ข้อมูลทุนการศึกษา,ข้อมูลการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น ฯลฯ โดยจัดทำถึง 8 ภาษาคือภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ・ภาษาจีนตัวย่อ・ภาษาจีนตัวเต็ม・ภาษาเกาหลี ・ภาษาไทย ・ภาษาเวียดนาม・ภาษาอินโดเนเซีย มีผู้เข้าชมประมาณ 4 หมื่นวิวต่อเดือน นับเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุด
ให้ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหรือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่ออย่างถูกต้องแก่นักศึกษาต่างชาติ, สนับสนุนการศึกษาต่อญี่ปุ่นให้เป็นจริง เปี่ยมด้วยเนื้อหาสาระที่ไม่มีความผิดพลาด
แนะนำหัวข้อหลัก
ค้นหามหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สามารถค้นหามหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติจากเงื่อนไข เช่น ช่วงเวลาสมัครหรือช่วงเวลาเข้าศึกษา, หลักสูตร รวมไปถึงที่ตั้งของสถาบัน สามารถค้นหาสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยเป็นต้นที่ตรงกับความต้องการของตนเองจากหลาย ๆ มุมมองและแน่นอนว่าผู้ที่ศึกษาในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นก็ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเส้นทางในอนาคตกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆด้วย
แบบทดสอบศาสตร์ถนัด
“แบบทดสอบศาสตร์ถนัด” นี้เป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินความสนใจและความถนัดเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ เชิญทำแบบทดสอบเพื่อช่วยในการพิจารณาเลือกแนวทางการศึกษาต่อ
ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
① จุดเด่นของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น ② ศึกษาต่อญี่ปุ่นอย่างประสบความสำเร็จ ③ รวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อ ④ขั้นตอนการศึกษาต่อ(ข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทางการเข้าศึกษา)⑤เลือกวัตถุประสงค์และสถาบันการศึกษาที่จะศึกษาต่อต่างประเทศ ⑥พิธีการเข้าประเทศ⑦ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศ ⑧การสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาต่างชาติ⑨การพักอาศัยในตอนแรกที่มาญี่ปุ่น
แนะนำทุนการศึกษา
สามารถค้นหาเงื่อนไขการสมัครรับทุนการศึกษาหรือเงื่อนไขของเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นฟังก์ชันที่มีการใช้ในมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ มีความสะดวกมาก
แนะนำการหางานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
เขียนอธิบายตั้งแต้วิธีการเขียนประวัติส่วนตัวจนถึงกฏพื้นฐานในการทำงานที่ญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าใจได้ง่าย
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ทำการสมัครผ่านเว็บ
จัดทำรายชื่อของมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัยที่กำลังรับสมัครนักศึกษาต่างชาติทางอินเตอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยที่เรียนด้วยภาษาอังกฤษ
แนะนำมหาวิทยาลัยหรือคณะ・หลักสูตรที่ดำเนินการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ,ได้รับปริญญาเป็นภาษาอังกฤษ
แนะนำหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นของทางมหาวิทยาลัย
แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ
ข้อความจากรุ่นพี่
แนะนำด้วยวิดีโอข้อความจากรุ่นพี่ซึ่งกำลังศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบQ&A ซึ่งคำถามมี 6 หัวข้อ ดังนี้ ①เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไร②ค่าใช้จ่ายช่วงแรกทีจะไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นประมาณเท่าไหร่③สิ่งที่จะฝากถึงนักเรียนที่กำลังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นหรือไม่④สิ่งที่ดีที่สุดในการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นคืออะไร⑤เลือกสถาบันการศึกษา,คณะวิชาด้วยวัตถุประสงค์อะไร⑥ขอให้บอกถึงความน่าสนใจของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นด้วย
ข้อมูลข่าวสาร
ให้ข้อมูลหรือข้อความ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น,วัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นต้น
ข้อมูลสถาบันการศึกษา
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลล่าสุดหรือข้อมูลแนะนำสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษานอกเหนือจาก①ข้อมูลการสอบคัดเลือก②ข้อมูลคณะวิชา③Support การใช้ชีวิตของนักศึกษา④แนะนำอาคารสถานที่⑤ข้อมูลการเข้าถึงสถาบันด้วย ※ปริมาณการลงข้อมูลแตกต่างกันตามสถาบันการศึกษา

ที่มา http://www.jpss.jp/th/

57ทุนมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียให้ม.6เรียนต่อปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่น และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนที่ศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยจึงได้สนับสนุนทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กำลังเรียนชั้นม.ปลายหรือเทียบเท่าและจะสำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2559
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
ทุนที่มอบให้
 จำนวนที่เปิดรับ รวม 57 ทุน
-คณะนิติศาสตร์  จำนวน  18  ทุน
- คณะวิทยาการจัดการ จำนวน  10  ทุน
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน  4  ทุน
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน  4  ทุน
- คณะศิลปศาสตร์ จำนวน  6  ทุน
- คณะบริหารธุรกิจ จำนวน  15  ทุน
 กำหนดการคัดเลือก
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครรับทุนครบ 57 คน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์แนะนแวมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
Tel :02 577 1044 
ที่มา Facebook : รับสมัครมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
 
เปิดให้ทุนเรียนปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ญี่ปุ่น
TOYO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ใน 3 สาขาวิชา
Full scholarships are available for undergraduate programs taught in English beginning in spring 2017
 
 Faculty of Global and Regional Studies 
- Department of Global Innovation Studies (GIS)
- Department of Regional Development Studies(RDS)

 Faculty of Information Networking for Innovation and Design 
- Department of Information Networking for Innovation and Design(INIAD)
http://www.toyo.ac.jp/uploaded/attachment/21161.pdf
For more information please contact 
Toyo-RDS Bangkok office at Facebook fan page : 
RDS Bangkok Office
https://www.facebook.com/RDS-Bangkok-Office-570918286351986/ 
Or 
Office telephone number : 02-218-7326 / 098-272-5762
ที่มาและดูรายละเอียดอื่นๆ Japan Student Services Organization - JASSO, Thailand Office
 
มีทุน!วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับนศ.ใหม่มีทุนให้

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบทุนเรียนฟรี โดยรับนักเรียนที่จบชั้นม.3 เกรดเฉลี่ย2.00 ขึ้นไปเข้าเรียนต่อ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ธุรกิจค้าปลีก
เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน  ได้มีความรู้ในด้านการค้าปลีกอย่างครอบคลุม และครบวงจรของการบริหารธุรกิจ  เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว วิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ จึงครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ศิลปการขายการจัดแสดงสินค้า การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เรียนในระบบทวิภาคี กับสถานประกอบการ เซเว่นอีเลฟเว่น

ไฟฟ้ากำลัง
เรียนรู้งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุม เครื่องกลไฟฟ้า งานระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงงานบัญชี เรียนในระบบทวิภาคี กับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ผู้ให้บริการ และดูแล อุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าปลีกชั้นนำ

คุณสมบัติของผู้เรียน
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 หรือเทียบเท่า
2. มีอายุอยู่ระหว่าง 15 - 20 ปี
3. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องและมีทัศนะคติที่ดีต่องานด้านการให้บริการ และการขาย
4. มีความใฝ่ฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

 หลักฐานสมัครเรียน
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ใบสรุปผลการเรียนรวม ณ ปัจจุบัน 
หรือใบรับรองการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน

เรียนแบบปัญญาภิวัฒน์
เรียนภาคทฤษฎีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หรือที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หรือที่โรงเรียนอาชีวะศึกษาเครือข่ายเอกชนและรัฐบาล ระยะเวลา 3 เดือนสลับกับการเรียนภาคปฏิบัติงานจริงที่สถานประกอบ 3 เดือน โดยเรียนสลับกันไปลักษณะนี้เป็นระยะเวลา 3 ปี

การเรียนภาคทฤษฎีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นการเรียนในห้องเรียนตามปกติ
การเรียนภาคทฤษฎีที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนอาชีวศึกษาเครือข่าย จะเป็นการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม

อนาคตและความก้าวหน้าของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในสาขาธุรกิจค้าปลีก จะได้รับการทดสอบและบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จากนั้นเมื่อประสบการณ์และความสามารถและอายุงานเหมาะสมจะก้าวหน้าต่อไปเป็น ผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (FC)  ผู้จัดการเขต ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการทั่วไป และยังมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี - โท ในสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  และถ้านักเรียนมีความพร้อมและอยากเป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเอง ในลักษณะแฟรนไชส์ซี่ของเซเว่นอีเลฟเว่น ได้ด้วยเงินลงทุนที่พิเศษสุดในเงื่อนไขของพนักงาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  l นวัตกรรมการเรียนรู้ โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย
20/29 ซอยงามวงศ์วาน 23 (วัดบัวขวัญ) ถนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-835-2555 โทรสาร : 02-591-9126 อีเมลล์ : contact@panyapiwat.ac.th

http://www.panyapiwat.ac.th
 
ประเทศตุรกีมีทุนให้คนไทยไปเรียนม.ปลาย-อุดมศึกษา
นักเรียน นิสิต นักศึกษาชาวไทยที่ต้องการไปเรียนต่อในประเทศตุรกี มี "ทุนการศึกษา" ที่มอบให้ใน 5 โครงการหลัก ๆ โดยจะมีทั้งทุนที่ให้เรียนฟรี รวมทั้งช่องทางในการไปเรียนต่อโดยใช้ทุนของตนเอง
เข้ามาศึกษากันดูว่า ประเทศนี้มีทุนที่น่าสนใจ ที่คนไทยสามารถเข้าไปศึกษาต่อกันได้...
การศึกษาในประเทศตุรกี
นักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษาในประเทศตุรกีจะเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา มีอยู่ด้วยกันสองระดับ คือ ระดับมัธยมปลาย และระดับอุดมศึกษา นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมาจากแหล่งทุนที่ต่างกัน ซึ่งหมายความว่าแหล่งทุนสำหรับนักเรียนไทยที่จะเข้ามาศึกษาต่อในประเทศตุรกีมีอยู่ หลายทุนการศึกษา อาจจะแบ่งได้เป็น 5 แหล่งทุนการศึกษา
ประเภทของทุน
1)ทุนรัฐบาลตุรกี
2) ทุนกรมการศาสนาประเทศตุรกี
3) ทุนจากองค์กรเอกซนของตุรกี
4) ทุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศตุรกี
5) การเข้าสอบตรงโดยใช้ทุนตนเอง

1.ทุนรัฐบาลประเทศตุรกี
สำหรับนักเรียนต่างชาติ ในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
การรับสมัคร
ทุนรัฐบาลตุรกีนี้จะมีการรับสมัครผ่านระบบ online ทางหน้าเว็บไซต์ www.trscholarships.orgหรือ http://www.turkiyeburslan.gov.tr/ในช่วงประมาณระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน ของทุกๆ ปี จะมีการ ประกาศผลหลังจากนั้นประมาณ 1-2 เดือน
คุณสมบัติ
ต้องไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและกายต่อการศึกษาในประเทศตุรกี
ต้องไม่เคยได้รับทุนจากองค์กรใดๆในประเทศตุรกี
ต้องไม่เป็นผู้ถือสัญชาติตุรกี
เอกสารประกอบการสมัคร
สำเนาพาสปอร์ต
สำเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียน และสำเนาใบประกาศนียบัตรแสดงการจบการศึกษา
คะแนนสอบข้อสอบนานาชาติ (o-net)
รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสมัคร
ป.โท และป.เอก พิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรี 75%
หมายเหตุ - เอกสารต่าง ๆจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอ้งกฤษหรือตุรกื
รายละเอียดทุนการศึกษา
สำหรับทุนรัฐบาลตุรกีนี้จะมีความครอบคลุมถึง เรื่องค่าเทอม และเรื่องอื่นๆที่ เกี่ยวกับการเรียนต่างๆ และเงินรายเดือนอีกจำนวนหนึ่ง
สถานที่พักทุนรัฐบาลตุรกีนี้จะมีหอพักนักศึกษาให้กับนักเรียนของทุนนี้ทุกคน และ ยังมีสวัสดิการต่างๆภายในหอพักอีกด้วย
* ระยะเวลาการสมัคร และเอกสารการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

2.ทุนกรมศาสนาประเทศตุรกี
สำหรับนักเรียนต่างชาติ และ โดยทุนการศึกษานี้ จะมอบให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น โดยนักเรียนต้องเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติในกรมของศาสนาตามเมืองต่างๆในตุรกี
การรับสมัคร
ทุนกรมศาสนาตุรกีนี้ จะมีการเปิดรับสมัครผ่านระบบ online ผ่าน1ทางเว็บไซต์www.diyanet.org.tr
คุณสมบัติ
ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมต้น และมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
เพศชาย และต้องมีอายุไม่เกิน 16 ปี
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
ต้องไม่มีปัญหาด้านสุจภาพจิตและร่างกาย
ต้องไม่เป็นผู้ถือสัญชาติตุรกี
เอกสารประกอบการรับสมัคร
สำเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียน และสำเนาใบประกาศนียบัตรระดับมัธยมต้น
ใบเทียบระดับการศึกษากับตุรกี จากผู้มีอำนาจในการรับรอง
สำเนาสูติบัตร
ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาสุขภาพที่จะนำมาซึ่งปัญหานการศึกษาในตุรกี — สำเนาพาสปอร์ต 6ชุด
รายละเอียดทุนการศึกษา
ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าที่พัก (หอพักของโรงเรียน) อาหารสามมื้อตลอดปีการศึกษา และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง รวมถึงเงินรายเดือนจำนวนหนึ่ง
สถานที่พัก สำหรับทุนการศึกษานี้จะมีหอพักนานาชาติ สำหรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ทุกคน มีอาหารเลี้ยงสามมื้อ
หมายเหตุ - ทั้งหมดนี้เป็นเพียงรายละเอียดส่วนหนึ่ง คุณสมบัติ เอกสารประกอบการ สมัคร ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร และรายละเอียดทุนการศึกษาต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

3.ทุนจากองค์กรเอกชนของตุรกี
เป็นทุนขององค์กรเอกชนตุรกีที่อยู่ในประเทศไทย มอบให้แก่นักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) ในตุรกี
การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถติดต่อผ่านโรงเรียนในเครือต่างๆ ได้เช่น โรงเรียนจินดามณี (กรุงเทพฯ) โรงเรียนนานาชาติแพน เอเชีย (กรุงเทพฯ) โรงเรียนคิริวัฒวิทยา (กรุงเทพฯ) และโรงเรียนวิชัยวิทยา (เชียงใหม่)
คุณสมบัติ
ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีผลารเรียนเฉลี่ยนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
เอกสารประกอบการสมัคร
สำเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียน และสำเนาใบประกาศนียบัตรแสดงการจบการศึกษา ระดับมัธมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดทุนการศึกษา
ทุนการศึกษานี้ จำเป็นจะต้องมีการทำข้อสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติ (YOS) และนำคะแนนที่ได้มาเทียบเพื่อเลือกคณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเปรียบได้เหมือนการ admission ของไทย
ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนทั้งหมด และเงินรายเดือนอีกจำนวนหนึ่ง
สถานที่พัก ทุนการศึกษานี้จะมีบ้านพักในเครือให้กับนักเรียนทุน

4.ทุนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆในประเทศตุรกี
ในประเทศตุรกีมีมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งที่เปิดทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในเมืองไทย ซึ่งทุนเหล่านี้ สามารถสมัครขอรับทุนไปทางมหาวิทยาลัยโดยตรงได้เลย ซึ่งสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

5. การเข้าสอบตรงโดยใช้ทุนตนเอง
• หากนักเรียนท่านใดที่ต้องการจะเข้าไปเรียนในตุรกีโดยไม่ใช้ทุน สามารถเข้าไปสอบตรงตามมหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการจะเข้าศึกษาต่อได้ การสอบตรงนี้จะวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และไอคิว ซึ่งเงื่อนไข และข้อบังคับต่างๆ เป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถติดตามข่าวสารจาก เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างต้องออกเอง ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านกำลังทรัพย์ที่ต้องการไปศึกษาต่อในประเทศตุรกี
หมายเหตุ - ทั้งหมดนี้เป็นเพืยงรายละเอืยดส่วนหนึ่ง คุณสมบัติ เอกสารประกอบการสมัคร ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร และรายละเอียดทุนการศึกษาต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี http://thaistudentsinturkey.com/
 
ขยายเวลา!ให้ทุนเรียนฟรีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ขยายเวลาการรับนักเรียนโครงการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรพาณิชย์นาวี โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทย ให้ก้าวไกลในอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี จึงประกาศหลักเกณฑ์ และรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าสอบรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

หลักสูตรพาณิชย์นาวีที่เปิดสอบคัดเลือกทุนการศึกษา
1. นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ จำนวน 2 ทุน
2. นายประจำเรือฝ่ายช่างกลและเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 2 ทุน
3. นายเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ จำนวน 2 ทุน
4.ธุรกิจพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์ จำนวน 2 ทุน
5. คนประจำเรือพาณิชย์ จำนวน 2 ทุน

รวมทุนการศึกษากว่า 4,000,000 บาท
ทุนการศึกษาฟรี 100 % รวมค่าที่พัก ,ค่าอาหาร ,ค่าเสื้อผ้าซักรีด

คุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือและเทคโนโลยีโลจิสติกส์
(ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 5 ปี) 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 17-25 ปี
- กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช.3 ไม่จำกัดสาขา
- มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
- เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี
- เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป

หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลและเทคโนโลยียานยนต์ 
(ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 5 ปี)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 17-25 ปี
- กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช.3 ไม่จำกัดสาขา
- มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
- เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี
- เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป

หลักสูตรนายเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ 
(ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 5 ปี)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 14-16 ปี
- กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
- มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
- เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี
- เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป

หลักสูตรธุรกิจพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์ 
(ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย หญิง สัญชาติไทย อายุ 17-25 ปี
- กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ไม่จำกัดสาขา
- มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
- เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป

หลักสูตรคนประจำเรือพาณิชย์ สาขาเดินเรือ และสาขาช่างกล 
เรียนทฤษฏี 3 เดือน ฝึกภาคทะเลอย่างน้อย 2 เดือน (ขึ้นอยู่กับบริษัทเรือที่นักศึกษาทำสัญญา)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป 
- มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
- เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี
- เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

วิธีการสมัครเรียน
1. สมัครด้วยตัวเอง โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและประกาศรับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 
www.facebook.com/amcolthai หรือขอไฟล์ได้ที่ e-mail: thanaphat.c@amcol.ac.th 
และกรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยกำหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และยื่นใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 ธันวาคม 2559
2. สมัครด้วยทางไปรษณีย์ โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและประกาศรับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต www.facebook.com/amcolthai หรือขอไฟล์ได้ที่ e-mail: thanaphat.c@amcol.ac.th และกรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ วิทยาลัยกำหนดให้ ครบถ้วน สมบูรณ์ และส่งไปรษณีย์มาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2559 

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร วันนี้ – 20 ธันวาคม 2559
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 มกราคม 2560
- สอบคัดเลือก วันที่ 17 มกราคม 2560
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 20 มกราคม 2559
ขอระเบียบการใบสมัครได้ที่ e-mail: thanaphat.c@amcol.ac.th
ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารดังนี้
1.) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา ชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 
เลขที่บัญชี 208-0-43227-3
2.) ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีนครินทร์ กม.15 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 
เลขที่บัญชี 352-2-44767-5
หลังจากการโอนเงินเสร็จแล้วให้นำหลักฐานการโอนเงินไปถ่ายเอกสารลงกระดาษ A4 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สมัคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และแนบมากับหลักฐานการสมัคร

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ 038-042011 / 080-6456200 / 086-3777198 / 087-8026130

มีทุนฟรี!เรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน - 2 ปี ที่ฮอกไกโด
เปิดให้ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นและระยะยาวโครงการ 2 ปี โครงการ 6เดือน และโครงการ 1 ปี ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น 2 ปี
หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว ของสถาบันฮอกโก ซึ่งสนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่านเ เขียน จากระดับพื้นฐาน (N5)จนถึงระดับสูง ( N1) เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือสมัครทำงานในประเทศญี่ปุ่น

สมัครและยื่นเอกสารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รับเพียง 25 คนเท่านั้น

ระบบทุนการศึกษา
1.ทุนสมทบจากทางเมือง ค่าเรียนเหลือ 600,000 เยน และค่าหอพัก เหลือ 27,000-34,000 เยน
2.ทุนความเป็นเลิศ ละเว้นค่าเรียน 100 % สำหรับผู้มีใบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย N3ขึ้นไป มีสิทธิได้รับทุนความเป็นเลิศ และทุนสมทบค่าหอพัก เหลือ 27,000-34,000 เยน

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน
สถานที่เรียน : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด
สมัครและยื่นเอกสารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี
สถานที่เรียน : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด

สมัครและยื่นเอกสารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ระบบทุนการศึกษา
1.ทุนสมทบจากทางเมือง ค่าเรียนเหลือ 500,000 เยน และค่าหอพัก เหลือ 27,000-34,000 เยน
2.ทุนความเป็นเลิศ ละเว้นค่าเรียน 100 % สำหรับผู้มีใบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย N3ขึ้นไป มีสิทธิได้รับทุนความเป็นเลิศ และทุนสมทบค่าหอพัก เหลือ 27,000-34,000 เยน

สนใจรายละเอียดโครงการหรือขอรับใบสมัครได้ที่
โทร.0 2663 7844
E-Mail : higashikawa.th@gmail.com
ที่มา - http://higashikawa-th.com/

ทุนเรียนต่อมจธ.มีให้ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ.หนึ่งในสถาบันการศึกษาคุณภาพเป็นที่นิยมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นอกจากจะมีหลักสูตรดี ๆ ให้เลือกศึกษาแล้ว ยังมี "ทุนการศึกษา" มอบให้อีกหลายประเภท
โดยทุนการศึกษามีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก และเปิดมอบให้เป็นประจำทุกปี ซึ่งข้อมูลทุนต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้...
ทุนสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา - KMUTTประเภทACTIVE RECRUITMENT
ระดับปริญญาตรี
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีปณิธานแน่วแน่ในการสร้างความรู้คนเก่งและดีเพื่อออกสู่สังคมมหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกให้ได้ผู้ที่มีความสามารถที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ กีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และผู้ที่ได้รับทุนอันสูงเกียรตินี้จะเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในสังคมนักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยจะให้การสนับสนุน ตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ ดังนี้
-ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
-ค่าครองชีพเดือนละ 4,000 บาท
-ค่าอุปกรณ์การศึกษาแรกเข้า 30,000 บาท
ทุนการศึกษาธรรมรักษา
ทุนการศึกษาธรรมรักษาเป็นทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีคุณธรรมแต่อยู่ในครอบครัวที่ขาดโอกาสโดย  ไม่มีบุคคลในครอบครัวที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ หรือพื้นที่เสี่ยง ต่อความมั่นคงของประเทศ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว และสังคมหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป ดังนี้
-ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
-มีสิทธิ์อยู่อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าไฟฟ้า)
-ค่าครองชีพเดือนละ 4,000 บาท
-ค่าอุปกรณ์การศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท

ทุนการศึกษา50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและดี
ในโอกาส ครบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่ปี 2553 มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นโอกาสที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนเก่งและดีตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม     มีจิตใจในการบริการสังคม และมีฉันทะที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ของ มจธ. ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้เด็กดี ได้มีที่เรียนซึ่ง จะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
-ทุนการศึกษาละ 50,000 บาท ต่อปีการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการดีเด่นและทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสนับสนุนกลุ่มวิจัยระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าแก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท ที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
-ทุนการศึกษาละ 50,000 บาท ต่อปีการศึกษา

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต   เพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สูง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
-ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
-ค่าครองชีพเดือนละ 12,000 บาท
-เงินสนับสนุนวัสดุ  ค่าใช้สอยในการทำงานวิจัย ค่าเดินทางเพื่อการเสนอผลงานของนักศึกษา ให้เบิกจ่ายตามจริงและประหยัด แต่ไม่เกินปีละ 50,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายกรณีทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 1 ครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน ค่าครองชีพ ในต่างประเทศเพิ่มเติมอีกเดือนละ 40,000 บาท ค่าประกันสุขภาพตามระเบียบมหาวิทยาลัย สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า เบิกจ่ายตามเกณฑ์ของ มจธ. รวมไม่เกิน 60,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง)

Scholarships for international students

Multi-intellectual scholarship
To express our gratitude and obligation to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhon for her contribution towards education in Thailand and neighboring countries, the university has decided to announce the Multi – Intellectual Scholarship grant for students pursuing bachelor’s or master’s degree from four neighboring countries: Lao PDR., Cambodia, Myanmar and Vietnam.  This scholarship will cover the following expenses:
-Tuition Fee
-Accommodation 3,000 THB/Month           
-Monthly living expenses                
1)Bachelor degree 4,000 THB/Month           
2)Master degree 5,000 THB/Month           
-Material allowance 10,000THB/Year

The Greater Mekong Sub-region Country Scholarship (GMS)
KMUTT has decided to provide scholarships for a master’s degree and a doctoral degree to staff and students of the Greater Mekong Sub-region country:  Lao PDR., Cambodia, Myanmar, Vietnam, and China (specifically Yunnan Province). This scholarship will cover the following expenses:
-Ancillary Fee (not over 60,000 THB/Semester)
-Credit fee  80,000 THB/Semester 
-Accommodation 3,000 THB/Month      
-Health and Accident Insurance 2,000 THB/Year          

Student Financial aid Unit
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
The 2nd floor, the Office of the President Building
126 Pracha-Uthit Road, Bang Mod, Thung Khru, Bangkok, 10140 THAILAND
Phone : +66 2470-8097-8,8107 Fax : +66 2470-8000
Email : financial.aid@mail.kmutt.ac.th
Website: http://global.kmutt.ac.th/
ทุนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน - KMUTT

ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทั้งในด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่นด้านกีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภททุนการศึกษา ได้แก่
ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่บูรณาการกับงานวิชาการหรืองานวิจัย ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดหรือเป็นกิจกรรมที่มีผลงานออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ สินค้า งานออกแบบ ที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อพัฒนานักศึกษาส่งเสริมชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง เกียรติคุณให้มหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์และด้านกีฬา

ทุนให้เปล่าจากบริษัทและผู้มีจิตอันเป็นกุศลต่าง ๆ
การให้ทุนสนับสนุนเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นกุศลทานที่ไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากผู้ได้รับทุนจะได้นำเอาความรู้ที่ได้ไปประกอบ สัมมาอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับจากบริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตอันเป็นกุศลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี โดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัย ได้รับเงินบริจาคมากกว่า 200 ทุน ต่อปีการศึกษา ทั้งแบบต่อเนื่องจนจบหลักสูตรและแบบพิจารณาเป็นรายปี ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

ทุนจ้างงานนักศึกษา
ทุนจ้างงานนักศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการฝึกทักษะทางสังคมสร้างความรับผิดชอบและเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษา แต่ละภาคการศึกษา มจธ. มีทุนจ้างงานนักศึกษาจำนวนมาก       ซึ่งผู้รับทุนจะต้องทำงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
-อัตราจ้างงานชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์
 
ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงงานวิจัยตั้งแต่การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการสร้างความรับผิดชอบและให้มีฉันทะในการเรียนเนื่องจากจะได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการปฏิบัติงานจริงอย่างเข้มข้น และนักศึกษายังได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์โดยผู้รับทุนจะต้องทำงานในกลุ่มวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยดังนี้
-อัตราจ้างงานภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล นับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ การให้ทุนการศึกษาพิจารณาจากรายได้ของครอบครัวเป็นหลัก ดังนี้
-ทุนการศึกษาละ 70,000 บาท ต่อปีการศึกษา (หรือตามเงื่อนไขแต่ละหลักสูตร)
-ค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาท (ตามประสงค์ของผู้กู้)

ที่มาของข้อมูลและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-4708107 , 02-4708098
financial.aid@mail.kmutt.ac.th
www.facebook.com/financialaidkmutt
 
โอกาสยังเปิด!แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า ชิงทุนกว่า20ล้านบาท 
แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า ปีที่ 3 ยังคงเปิดรับน้อง ๆ ม.5-6 หรือ ปวช.2-3 ที่มั่นใจว่ามีไอเดียโดดเด่นเข้าร่วมแคมป์ 3 วัน 2 คืน ชิงทุนการศึกษาและรางวัลกว่า 20 ล้านบาท รวมทัศนศึกษาต่างประเทศ โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังคงเปิดรับน้อง ๆ อยู่จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
           
แคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้เยาวชนสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถโดยได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็น Modern Entrepreneur โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทั้งรับฟังแนวทางในการประกอบธุรกิจกับเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมฟรีให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 และ 3 หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครถ่ายรูป Selfie พร้อมแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมแคมป์ดังกล่าว มีสิทธิได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท พร้อมมีสิทธิไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
 คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร
-นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 และ 3 หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์
-ไม่เคยเข้าร่วมแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก...เด็กหัวการค้า มาก่อน
ขั้นตอนการสมัครและการประกวด
เว็บไซต์โครงการ : ผู้สนใจเข้าร่วมกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ ที http://www.utcc.ac.th/bizcamp เลือกกรอกใบสมัครออนไลน์
Facebook : 
• กด LIKE Facebook Fanpage "แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC"
• โพสท์รูปถ่าย Selfie พร้อมแนะนำตัวเองชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา โรงเรียน จังหวัด และอธิบายว่า "ทำไมถึงอยากเป็นเด็กหัวการค้า" ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด บน Facebook Fanpage "แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC"
• รอให้รูปถ่าย Selfie ของตนเองปรากฏบน Timeline ของ Facebook Fanpage 
• กด Share โพสท์ตนเองจาก Facebook Fanpage "แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC" พร้อมทั้ง Hashtag #แคมป์เด็กหัวการค้าปี3 ให้โพสต์ที่ปรากฏบน Timeline Facebook ของผู้สมัคร โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ Public ด้วย
ปิดรับสมัครวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันการเข้าร่วมแคมป์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่
Facebook : แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC และเว็บไซต์โครงการ www.utcc.ac.th/bizcamp
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าค่ายและพักค้างคืนภายใน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
ระหว่าง 20-22 มกราคม 2560 เพื่อเข้าอบรม แข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจรอบสุดท้าย
(มีอาหาร และเครื่องดื่มของโครงการฯ รับรองผู้ร่วมแคมป์ตลอดการจัดงาน)
ประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรับรางวัลทุกประเภทในวันที่ 22 มกราคม 2560
 หมายเหตุ
รางวัลทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถือเป็นที่สิ้นสุด
รายละเอียดของรางวัลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การติดต่อ           
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-697-6000
วิทยาลัยผู้ประกอบการ โทรศัพท์ 02-697-6152 
อีเมล์ prutcc@utcc.ac.th
facebook www.facebook.com/แคมป์เด็กหัวการค้า
 

ม.รังสิตเปิดให้กว่า500ทุนเรียนปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 500 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้

ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร (จำนวน 100 ทุน)
ผู้สมัคต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.75 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยนสะสม 5 ภาคการศึกษา
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 
การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 
ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน 

หลักฐานในการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ในวันที่สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-16 
 
ทุนเรียนดี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ ทุน 50% (จำนวน 200 ทุน)
ผู้สมัคต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 
การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 
ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน 

หลักฐานในการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ในวันที่สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-16

ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย ทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร (จำนวน 150 ทุน)
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัย ทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net เพื่อทดสอบประเมินความรู้ ความพร้อมของตนเองก่อนที่จะสอบ O-Net จริง โดยคัดเลือกจากผลคะแนนสูงสุดในสาขาวิชาที่เปิดสอบ (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
การให้ทุนการศึกษานี้ให้เต็มจำนวนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา โดยระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 

หลักฐานในการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ
 
ทุนความสามารถพิเศษ (จำนวนกว่า 150 ทุน)
- ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
- ทุนความสามารถพิเศษด้านเชียร์ลีดดิ้ง
ผู้สมัครมีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1, 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ประเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล กรีฑา กอล์ฟ เทควันโด บาสเกตบอล ยูโด วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ เปตอง ตระกร้อ แบดมินตัน และเชียร์ลีดดิ้ง เป็นต้น
-ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี
ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีประเภทต่างๆ โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยดนตรี
-ทุนด้านนิเทศศาสตร์
ผู้สมัครมีความสามารพิเศษทางด้านงานนิเทศศาสต์และงานสื่อสารมวลชน โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 
การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 

หลักฐานในการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ
ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ (จำนวนกว่า 40 ทุน)
-ทุนด้านศิลปะวัฒนธรรม
-ทุนศิลปิน
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม นักร้อง นักแสดง หรือมีผลงานทางด้านดนตรีโดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
-ทุนด้านสิ่งประดิษฐ์
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
-ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านอื่นๆ เช่น ประธานนักเรียน ประธานชมรม ผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ฯลฯย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 

หลักฐานในการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตได้จนสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถยื่นใบคำขอทุน ในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10 Email: info@rsu.ac.th

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ประเภท กยศ.
-บิดาและมารดา มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นเพื่อขอกู้
-ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
-ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
-สามารถยื่นขอกู้ฯได้ทุกคณะ

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ประเภท กรอ.
- ไม่จำกัดรายได้ของบิดาและมารดา
- ให้กู้เฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่ขาดแคลนตามที่รัฐบาลกำหนด
- ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานั้นๆ ถึงจะมีสิทธิ์ขอยื่นกู้ยืมฯ

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ห้อง 1-103 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 -791-5514-16 หรือ e-Mail : info@rsu.ac.th
*** คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช. ปวส. ในปีการศึกษานั้นๆ ต้องไม่เคยหยุดพักการศึกษา หรือเคยศึกษามาจากสถาบันอื่น 
คลิก รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน

PIM เปิดให้ทุนเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM เชิญชวนน้อง ๆ ชั้นม.6 ที่สนใจสอบชิงทุน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรนานาชาติ ของ PIM 
โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อสมัครสอบตามลิงค์ได้เลย
http://goo.gl/Ay5suh
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2832 0200 ถึง 14 หรือ 0 2837 1250
For more information, Please contract 0 2832 0200 ถึง 14 or 0 2837 1250
เอกสารที่ต้องเตรียม
-สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูป
-ใบแสดงผลการศึกษา
-หลักฐานคะแนนสอบ TOEFL, IELTS, CU-TEP (ถ้ามี)
ที่มา - h
ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship Thailand สำหรับนักเรียนไทย

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship เปิดมอบให้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์  

โครงการในปีนี้นับเป็นปีที่ 16 ที่มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ โดยจะมอบให้มากขึ้นถึง  40 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีคะแนนดีเยี่ยม

ทั้งนี้มีทุนการศึกษาสำหรับด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, MBA หรือด้านแพทย์ประสาท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, การท่องเที่ยว, ศิลปะ, การออกแบบและการศึกษาดนตรี

วันปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2017 หรือ 1 เมษายน 2017 (ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา)  

ส่งอีเมลที่ : ots@nesothailand.org  (ตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนที่จะส่งไป)

Download  OTS Thailand OTS applicationform 2017  (45 kB)

ขั้นตอนการสมัคร

คุณสมบัติผู้ขอทุน
-สัญชาติไทย
-สมัครและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยดัตช์ (ตามเกณฑ์) ที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัยดัตช์
-กรอกและส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ของ Orange Tulip ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2017 หรือ 1 เมษายน 2017
-ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย
-ผู้สมัครจะต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษฟังพูดอ่านเขียน (ระดับปริญญาตรีหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำคือ 6.0  ในการสอบ IELTS,  80 สำหรับ TOEFL-iBT;  ปริญญาโทหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำในการสอบ IELTS 6.5  92 ในการสอบ TOEFL iBT-)
-ผู้สมัครควรมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.0

ดูต่อที่ https://www.nesothailand.org

 

วิทยาลัยทองสุขเปิดให้ทุนเรียนนิเทศศาสตร์ป.ตรี-โท

นักเรียนที่ต้องการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เพื่อพัฒนาทักษะให้พร้อมในการทำงาน รวมทั้งมีความชื่นชอบการเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์ ขณะนี้มีข่าวดี "คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข"  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ผู้ที่มีผลการเรียนดี มีผลงานการทำกิจกรรมโดดเด่น พร้อมมีกองทุนกู้ยืมกยศ.สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอีกด้วย

รูปแบบของการเรียนการสอนที่โดดเด่น วิทยาลัยทองสุข นำทีมบริหารโดย ดร.พรชัย อรัณยกานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกสภาวิทยาลัย และ ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ปริญญาโท 3 หลักสูตร ท่ามกลางบรรยากาศการเรียนแบบใกล้ชิด ภายใต้ห้องเรียนขนาดเล็ก ทำให้ผู้เรียนได้ซักถาม สนทนาและค้นคว้าได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงระดับชาติและระดับโลกมากมาย อาทิ "แก้ว พงษ์ประยูร" นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยชื่อก้อง  "ฉัตรชัย บุตรดี" ที่เป็นนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเหรียญรางวัลในรายการมวยสากลสมัครเล่นสมัครเล่นชิงแชมป์โลก"สายลม อาดี" นักชกวัย 26 ปี ผ่านโอลิมปิกที่ปักกิ่งครั้งก่อนมาแล้วและมีเป้าหมายคว้าเหรียญในโอลิมปิกเกมส์ ที่ประเทศบราซิลมาครอง

ทุนการศึกษา
วิทยาลัยทองสุข มีทุนการศึกษามอบให้นักเรียนที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อในคณะ-สาขาต่าง ๆ รวมทั้งคณะนิเทศศาสตร์ 3 ประเภทคือ 
1. ทุนเรียนดี กิจกรรมเด่น
2. ทุนจากกองทุนกู้ยืม กยศ. 
3. ทุนความสามารถด้านกีฬา
ติดต่อขอทุนการศึกษาเรียนนิเทศศาสตร์ที่ โทร. 08 1705 - 0298

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer 
-สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management
         
2.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
-สาขาวิชาการบัญชี
Bachelor of Accountancy Program
 
3.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Bachelor of Communication Arts Program in Advertising and Public Relations
 
4.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชานิติศาสตร์
Bachelor of Laws Program
 
5.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารการปกครอง
Bachelor of Public Administration Program 
-สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
 
6.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
Bachelor of Public Health Program in Environmental Health and Occupational Health  

ระดับปริญญาโท
-หลักสูตร รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
-หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
-หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


การติดต่อ
99/79 ถนนบรมราชชนนี ใกล้ต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10171
Tel. 0-2885-1421-4 
Fax 0-2885-1428
© Copyright 2013 thongsook. All rights reserve  
เว็บไซต์ http://www.thongsook.ac.th/

วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดให้ทุนท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย

วิทยาลัยดุสิตธานีจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของโครงการทุนการศึกษา "ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย" มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนที่รับสมัคร
วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ จำนวน 10 ทุน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรภาษาไทย)  จำนวน 1 ทุน
สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ (หลักสูตรภาษาไทย)  จำนวน 2 ทุน
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย)  จำนวน 3 ทุน
สาขาวิชาการจัดการสปา (หลักสูตรภาษาไทย)  จำนวน 3 ทุน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน 1 ทุน
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา จำนวน 2 ทุน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรภาษาไทย)  จำนวน 1 ทุน
สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ (หลักสูตรภาษาไทย)  จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
-สัญชาติไทย
-บิดา หรือ มารดา ทำงานในอุตสาหกรรมบริการ
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ หรือ สายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยดุสิตธานี
-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ หรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 3.00 
-ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 แต่มีความประพฤติดี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษาของวิทยาลัย
-เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
-มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
-บุคลิกภาพเหมาะสมกับสาขาวิชา
-ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
-ไม่เสพยาเสพติด
-สำหรับหลักสูตรภาษาไทยจะต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษของวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน
-สำหรับหลักสูตรนานาชาติจะต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน
-สอบผ่านเกณฑ์ของวิทยลัย

การรับสมัคร
-ขอและยื่นใบสมัครได้ที่แผนกสวัสดิการและบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ห้อง 301) อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี
-ส่งใบสมัครในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร มีดังนี้

-ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาสีดำ ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน ขนาด 1  นิ้ว จำนวน 3 รูป
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาระบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
-หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
-แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
-หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา

กำหนดการสมัครของรับทุน และการประกาศผลผู้ได้รับทุน

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ยื่นใบสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลผู้ได้รับทุน วันที่ 30 ธันวาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกสวัสดิการและบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ห้อง 301) อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี
เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250 โทร : 02-3617811-3 ต่อ 125 127 และ 128 แฟกซ์: 02-3617806
ที่มา -http://www.dtc.ac.th
.....................................................
ภาพจาก
https://www.timeshighereducation.com
 30ทุนเรียนกฎหมาย King’s College London 2560
น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศด้านกฏหมาย โอกาสดีมีมามอบให้อีกแล้วครับกับ King’s College London ที่กำลังเปิดมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน “กฎหมาย” ในปีการศึกษา 2560 นี้

ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้  King’s College London จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ 5,000 ปอนด์ ซึ่งถือได้ว่าสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มาก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – เป็นนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาชาวไทย และผ่านขั้นตอนการสมัคร สามารถเข้าเรียนได้แล้ว
 – จำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น
 –  King’s College London มีทุนการศึกษาให้หลายประเภท นักศึกษาไม่จำเป็นต้องรับทุนนี้ทุนเดียว
 
น้อง ๆ ที่วางอนาคตว่าจะก้าวเดินไปในทิศทางนี้ สามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้แบบออนไลน์เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 นี้เท่านั้น 

อย่างที่แจ้งไว้ครับว่า สถาบันนี้ไม่ได้มีทุนนี้แค่ทุนเดียว น้อง ๆ สามารถขอทุนอื่น ๆ ได้อีก หากใครสนใจ ก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ http://www.kcl.ac.uk/law/Dickson-Poons-Gift/ug-scholarships/apply.aspx

เตือนว่าควรจะรีบสมัครหรือศึกษาข้อมูลไว้แต่เนิ่น ๆ เผื่อมีปัญหาติดขัดจะได้แก้ไขทันการณ์นะครับ
.....................................
ที่มา http://www.kcl.ac.uk/law/Dickson-Poons-Gift/ug-scholarships/apply.aspx
 

Mickey Eduzones ชม 801 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES