ลบ แก้ไข

ทุนป.โทที่MGIMOของรัสเซีย

 
ทุนป.โทที่MGIMOของรัสเซี
เชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาอาเซียน จาก มหาวิทยาลัย 
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) ประเทศรัสเซีย โดยเป็นโปรแกรมสอนด้วยภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครถึง 20 กรกฎาคม 2024
           การประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาอาเซียน สาขา Political Economy of the ASEAN-Russia Strategic Partnership โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) มีรายละเอียด ดังนี้
 
  1. หลักสูตร Political Economy of the ASEAN-Russia Strategic Partnership เป็นหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มนักศึกษาอาเซียนและรัสเซียที่มีความสนใจในการแสวงหาเครือข่ายระหว่างประเทศ และมุ่งประกอบอาชีพที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนายุทธศาสตร์อาเซียน-รัสเซีย โดยหลักสูตรจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะที่เอื้อต่อการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนการวิเคราะห์และการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่สนใจการมีส่วนร่วมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียน-รัสเซีย เพื่อพัฒนาและดำเนินความร่วมมือภาคธุรกิจ หรือสังคมและวัฒนธรรม โดยมีรายวิชาที่ตามแนวทางสหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง อาทิ เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียน-รัสเซีย เป็นต้น

           2. การรับสมัครทุนการศึกษา Political Economy of the ASEAN – Russia Strategic Partnership มีเงื่อนไขและข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า
2.2 การจัดการเรียนการสอนในโครงการเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา
2.3 ควรมีทักษะพื้นฐานในการสื่อสารภาษารัสเซีย
2.4 การรับเข้าศึกษาจะประเมินจากผลงานและความเหมาะสมของผู้สมัคร
2.5 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนที่ www.master.mgimo.ru ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567
2.6 ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน และตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและติดต่อได้ที่
1. https://study-asean.mgimo.ru/
2. Email: masters@inno.mgimo.ru.
3. MGIMO website: https://english.mgimo.ru/basic-facts/overview
4. Online application: master.mgimo.ru เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2567
 
 
 TOP RELATED


NEW STORIES