ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี-ตรีควบโทที่สโลวัก

 
ทุนป.ตรี-ตรีควบโทที่สโลว
เชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชนสาธารณรัฐสโลวัก ปีการศึกษา 2567 เป็นหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาตรีควบปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ประสงค์จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวักหลักสูตรเต็มเวลา จำนวน 100 ทุนรับสมัครถึง 30 มิ.ย.ศกนี้
          สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทยเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเข้ารับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชนสาธารณรัฐสโลวัก สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567
          1. เป็นทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาตรีควบปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ประสงค์จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวักหลักสูตรเต็มเวลา จำนวน 100 ทุน สามารถสืบค้นรายละเอียดข้อมูลได้ที่ http://www.portalvs.sk/en
          2. ผู้สมัครต้องไม่มีถิ่นพำนักถาวรในสาธารณรัฐสโลวัก และเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวัก ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ ต้องไม่เคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวักมาก่อน
          3. กระทรวงศึกษาธิการฯ สาธารณรัฐสโลวักจะเป็นผู้พิจารณาให้ทุน โดยพิจารณาจากผลคะแนนสอบ SAT เท่านั้น ทั้งนี้ การได้รับทุนการศึกษาไม่ได้รับประกันว่าผู้สมัครจะได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษา ณ สถานศึกษาที่ได้สมัคร
          4. ผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 12,000 ยูโร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการฯ สาธารณรัฐสโลวัก จะจ่ายให้เป็นจำนวน 400 ยูโรต่อเดือน ในช่วงเปิดภาคเรียน
          5. กำหนดการสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://scholarships.portalvs.sk สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทุนได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ scholarships.talents@minedu.sk
 
 TOP RELATED


NEW STORIES