ลบ แก้ไข

APEC BCG Award 2024

 
APEC BCG Award 2024
เชิญชวนเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชน อายุไม่เกิน 30 ปี เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบีซีจี ของเอเปค (APEC BCG Award)ใน 3 ประเภท ได้แก่ สตรี เยาวชน และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดรับถึง 19 เมษายนศกนี้
         กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชน อายุไม่เกิน 30 ปี ที่มีผลงานการนำแนวคิดบีซีจีไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจบีซีจีระยะยาวในวงกว้าง รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายกรุงเทพฯว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจีและสอดคล้องกับหัวข้อหลักการเป็นเจ้าภาพเอเปคของเปรู ปี 2567 “เสริมสร้าง. ครอบคลุม. เติบโต. -Empower. Include. Grow” เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบีซีจี ของเอเปค (APEC BCG Award) ประจำปี 2567 ประเภทเยาวชน
          สำหรับรางวัล APEC BCG Award แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สตรี เยาวชน และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ราย สำหรับการพิจารณาผู้รับรางวัล ในปี 2567 จะคัดเลือกผู้ชนะ 1 ราย/ประเภทรางวัลฯ (รวมผู้ชนะทั้งสิ้น 3 ราย) เปิดรับการเสนอชื่อระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2567 โดยสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคสามารถเสนอชื่อได้ 1 ราย/ประเภทรางวัล และจะประกาศผลในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 35 ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ณ กรุงลิมา เปรู
          ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม QR Code ด้านล่าง และส่งแบบเสนอชื่อไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pongsakorn.r@opse.moe.go.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จะเสนอชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาต่อไป
          รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..
 
APEC BCG Award 2024
 TOP RELATED


NEW STORIES