ลบ แก้ไข

Quad Fellowship 2024-25

 
Quad Fellowship 2024-25
เปิดรับสมัครแล้ว ไปจนถึง 1 เมษายนศกนี้ สำหรับทุนQuad Fellowship 2024-25ที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในสาขาของตน และความปรารถนาที่จะใช้ความสามารถของตนเพื่อส่งเสริมความดีส่วนรวม โดยจะคัดผู้มีความสามารถจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ชาติ
              Quad Fellows ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มผู้สมัครที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติจากสี่ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา และ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และเวียดนาม. ผู้คาดหวังทุนจะได้รับการคาดหวังให้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในสาขาของตน และความปรารถนาที่จะใช้ความสามารถของตนเพื่อส่งเสริมความดีส่วนรวม
        สิ่งที่ผู้สมัครทุนควรมี
-ความเป็นเลิศทางวิชาการ:ผู้สมัครควรแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในสาขา STEM ผ่านความสำเร็จทางวิชาการ ผู้สมัครระดับปริญญาเอกควรมีประสบการณ์การวิจัยมาบ้าง
-ความหลงใหลใน STEM และผลกระทบต่อสังคม :ผู้สมัครควรแสดงให้เห็นถึงความสนใจและการมีส่วนร่วมในผลกระทบที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถมีต่อสังคมและความดีส่วนรวม ผู้สมัครควรแสดงความสนใจอย่างชัดเจนในการนำการศึกษาของตนไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่น สิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นได้จากการวิจัยที่ดำเนินการ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การฝึกงานที่จัดขึ้น โอกาสนอกหลักสูตรที่มีส่วนร่วม หรือตัวชี้วัดความมุ่งมั่นทางวิชาชีพ
-ความอยากรู้อยากเห็น ความเห็นอกเห็นใจ และความซื่อสัตย์ :ผู้สมัครควรแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นที่กว้างขวางและสหวิทยาการ ความสนใจในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างบุคคลที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม และวิชาชีพที่แตกต่างกัน และเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพวกเขา สิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือส่วนตัวทั้งภายในและภายนอกของ STEM และผลกระทบทางสังคม
-ความรู้สึกของความคิดริเริ่ม : ผู้สมัครควรอธิบายถึงประวัติและความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ประสบความสำเร็จ และเป็นบวก
-นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์:ผู้สมัครควรอธิบายมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์และแนวทางที่สร้างสรรค์ในประเด็นที่พวกเขาสนใจมากที่สุด สิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นได้จากงานวิชาการต้นฉบับหรือโอกาสนอกหลักสูตร
         คุณสมบัติอื่น ๆ(บางส่วน)
-มีอายุอย่างน้อย 18 ปี ณ เวลาที่สมัคร
-เป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยถาวรตามกฎหมายของหนึ่งในประเทศ Quad - ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา - หรือใด ๆ ใน 10 ประเทศอาเซียน - บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, หรือเวียดนาม
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา STEM ภายในเดือนสิงหาคม 2024
-มีประวัติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เหนือกว่าในระดับปริญญาตรี
               สิทธิประโยชน์ ได้แก่:

- เงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น US $40,000 สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
- โอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวง STEM
- เครือข่ายศิษย์เก่าจากหลากหลายวัฒนธรรมที่อุทิศตนเพื่อพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

            ร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีรุ่นต่อไป!

สมัครที่ http://www.quadfellowship.org/apply
 TOP RELATED


NEW STORIES