ลบ แก้ไข

ทุนมัธยมASEAN Scholarship

 
ทุนมัธยมASEAN Scholarshi
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษา ASEAN Scholarship for Thailand 2025 แก่นักเรียนไทย เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุนให้เปล่า (ครอบคลุมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าสอบวัดผล GCE O-Level และ A-Level และค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ)
         โดยทุนเรียนต่อประเทศสิงค์โปร์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น คือ
1. Secondary 3 ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
2. Pre-university 1 ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
สัญชาติไทย
-มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
-หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี มีประวัติการเรียนดีและการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ระดับ Secondary 3ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2หรือ 2 - 3
และเกิดในระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2551 – 1 มกราคม 2554
-ระดับ Pre-University 1ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 4หรือ 4 - 5
และเกิดในระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2549 - 1 มกราคม 2551
           กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะติดต่อไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงถึงกำหนดการที่แน่นอนต่อไป
กำหนดการ
-เปิดรับสมัคร วันนี้ - 25เมษายน 2567
-สอบข้อเขียนที่กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ เดือนมิถุนายน 2567
-สอบสัมภาษณ์ เดือนสิงหาคม 2567
-ประกาศผล เดือนกันยายน 2567
-ผู้ได้รับทุนระดับ Secondary 3เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ เดือนพฤศจิกายน 2567
-ผู้ได้รับทุนระดับ Pre-university 1เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ เดือนมกราคม 2568
          * กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะพิจารณาการให้ทุนแบบปีต่อปี จึงต้องรักษาผลการเรียนในระหว่างที่กำลังศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ให้ได้ในระดับดีเพื่อขอรับทุนจนจบการศึกษาต่อไป
          เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษา Singapore-Cambridge GCE A-Level หรือเทียบเท่า
          ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ https://www.moe.gov.sg/financial-matters/awards-scholarships/asean-scholarship/thailand/#apply
หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567
 
 TOP RELATED


NEW STORIES