ลบ แก้ไข

เชิญประกวดโครงการYIC

 
เชิญประกวดโครงการYIC
ขอเชิญทีมนักเรียนไทยอายุระหว่าง 13-17 ปีเข้าร่วมโครงการประกวด Young Inventors Challenge 
(YIC) ประจำปี ค.ศ. 2023 จากสมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเลเซีย
 
          สมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเลเซีย (The Association of Science Technology and Innovation: ASTI) ขอเชิญทีมนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการประกวด Young Inventors Challenge (YIC) ประจำปี ค.ศ. 2023 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนรุ่นใหม่ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาภายใต้แนวคิดหลัก “Sustainable Development Goals (SDGs)” การประกวดจะจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการส่งข้อเสนอ การจัดทำวิดีโอนำเสนอ และการจัดส่งรายงาน
          ผู้สมัครจะต้องรวบรวมสมาชิกในทีมให้ครบจำนวน 2-5 คน ซึ่งสามารถมาจากต่างสถานศึกษาและเชื้อชาติ มีอายุระหว่าง 13-17 ปี และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ต้นแบบแนวคิดการแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน
          ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://forms.gle/zAQhLWxX1zLaSSec6 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Vanitha Vasu ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ yic2510@gmail.com หรือแอปพลิเคชัน WhatsApp 014-7124217 และเว็บไซต์ http://www.asti.org.my/yic2023
 TOP RELATED


NEW STORIES