ลบ แก้ไข

ซีมีโอวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

 
ซีมีโอวิทยาศาสตร์โอลิมปิ
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมซีมีโอวิทยาศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 2 (2nd SEAMEO Science 
Olympiad –SEASO 2023) โดยโปรแกรมนี้จัดที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2566
 
          ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Mathematics : RECSAM) ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา อายุระหว่าง 7-18 ปี ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมซีมีโอวิทยาศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 2 (2nd SEAMEO Science Olympiad –SEASO 2023) ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2566
           กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการแสวงหาความรู้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนในประเทศสมาชิกซีมีโอ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายเยาวชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซีมีโอวิทยาศาสตร์โอลิมปิ

          ผู้ที่สนใจจะต้องชำระค่าลงทะเบียน ค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเอง โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://recsam.edu.my/sub_seaso/ และสมัครได้ทาง https://forms.gle/qGqxYTxV4NCuVdhs9 หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
ซีมีโอวิทยาศาสตร์โอลิมปิ
 
 TOP RELATED


NEW STORIES