ลบ แก้ไข

สัมมนาศึกษาต่อฟินแลนด์

 
สัมมนาศึกษาต่อฟินแลนด์
กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Level Up the Learning. What Finland has to offer?” ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 12.00 – 16.00 น.

          การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และบุคลากรของสถานศึกษาในประเทศไทยได้รับทราบข้อมูลด้านการศึกษาของฟินแลนด์และโอกาสในการศึกษาต่อที่ฟินแลนด์ ซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยการสัมมนาฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรก (เวลา 12.00 – 14.15 น.) จะเป็นการนำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของฟินแลนด์ให้แก่ผู้แทนสถานศึกษาและนักการศึกษาของไทย สำหรับช่วงที่สอง (เวลา 14.15 – 16.00 น.) จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อที่ฟินแลนด์สำหรับนักเรียนและครูไทย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ Click..

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.lyyti.in/LevelUptheLearning ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565
 
 TOP RELATED


NEW STORIES