ลบ แก้ไข

ทุนสิงคโปร์ระดับมัธยม

 
 ทุนสิงคโปร์ระดับมัธยม
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ ประจำปี 2021-22 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน
          กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลสิงคโปร์ที่กำหนดและดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสิงคโปร์ ซึ่งทุนอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนในอาเซียนได้พัฒนาศักยภาพและจัดเตรียมทักษะที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปีนี้เปิดรับผู้มาจากประเทศ บรูไน,มาเลเซีย,ไทยและเวียดนาม โดยการศึกษาระดับมัธยมศึกษานี้จะทำให้ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิSingapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Advanced’ (GCE A-Level) หรือเทียบเท่า        
             คุณสมบัติของผู้สมัคร(เฉพาะคนไทย)
- สัญชาติไทย
- เกิดระหว่างปีค.ศ. 2000ถึง 2002 (สำหรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสาม) และเกิดระหว่างปี 1998ถึง 1999 (สำหรับ Pre-University One Scholarships)
- ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ 3 (สำหรับทุนมัธยมศึกษาปีที่ 3) และผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 4หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5ปีสุดท้าย (สำหรับทุน Pre-University One) โดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3ขึ้นไป
- มีผลการสอบในโรงเรียนดีอย่างต่อเนื่อง
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและมีประวัติการเข้าร่วมในกิจกรรมร่วมหลักสูตรเป็นอย่างดี
             ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบ online.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES